Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1576 av 26. juni 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning nr. 540/2014 hva gjelder krav til EU-typegodkjenning av akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1576 of 26 June 2017 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the Acoustic Vehicle Alerting System requirements for vehicle EU-type approval

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

EU-kommisjonen presenterte utkast til forordning på møte i MSEG 16. november 2016.

I perioden 3. april til 1. mai 2017 har forslaget vært på offentlig høring via Better Regulation Portal.

Rettsakten ble vedtatt 26. juni 2017, publisert i Official Journal 19. september 2017 og trådte i kraft i EU 22. september 2017.

Forordningen var på nasjonal høring november 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 23.03.18, beslutning nr. 41/2018. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 23.03.18.

Sammendrag av innhold

Med denne forordningen blir kravene til akustiske varlingssystemer til elbiler og hybridbiler (AVAS), slik det fremgår av basisforordningen 540/2014 artikkel 8 og vedlegg VIII, nærmere spesifisert. Dette gjøres ved å refere til UNECE-regulativ nr. 138. Dette regulativet ble publisert i oktober 2016. Med utkastet til ny forordning blir tekniske krav og testprosedyrer for stillegående kjøretøy oppdatert. AVAS blir krav i nye typer elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2019 og i alle nye elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2021. Dersom en fabrikant ustyrer et kjøretøy med AVAS før disse datoene, vil beskrivelsene om AVAS i basisforordningens vedlegg VIII, som er gjengitt i seksjon II i denne forordningens vedlegg, være gjeldende retningslinjer. De nye kravene til AVAS blir altså gjeldende for nye kjøretøytyper som typegodkjennes fra 1. juli 2019, og for alle nye elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2021.

Nedenfor omtales AVAS og de viktigste elementene i forordningen:

AVAS er et sikkerhetssystem som skal informere omgivelsene om stillegående kjøretøys bevegelse og tilstedeværelse. Systemet skal generere lyd innenfor et minimumsintervall fra start til omtrentlig 20 km/t og under rygging. Ved høyere hastigheter er det støyen som genereres fra bildekk mot vegdekket som er den domirende lydkilden. Dersom et kjøretøy i sin egenart tilfredsstiller minimumslydnivå som er satt i regulativ nr. 138 pkt. 6.2.8 med en margin på +3 dB(A), er det ikke påkrevd å ha AVAS installert. Dersom kjøretøyet er utstyrt med ryggealarm, forutsatt at ryggealarmen tilfredsstiller gitte betingelser fastsatt i regulativ nr. 138, trenger ikke AVAS-systemet generere lyd under rygging. AVAS kan ha en pausefunksjon - dette blir ikke lenger et krav slik det opprinnelig var satt opp i basisforordningen 540/2014. Pausefunksjonen skal tilfredsstille kravene i punkt 6.2.6 i UNECE-regulativet. Ved restart av kjøretøyet, skal AVAS-systemet som standard være slått på. Systemet skal generere kontinuerlig lyd og skal indikere kjøretøyets bevegelse (akselerasjon, retardasjon). Det settes derfor krav til frekvensskift (jf. pkt. 6.2.3 i UNECE-regulativ nr. 138). Lyden skal ligne lyden fra et tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor. Systemet kan også avgi lyd når kjøretøyet står stille som f.eks. ved et lyskryss. Fabrikanten kan tilby forskjellige typer lydspor til AVAS-systemet som den enkelte bileier kan velge mellom. Lydnivået på systemet skal ikke overstige tilnærmet lydnivå fra et kjøretøy i kategori M1 (personbil) med forbrenningsmotor som opererer under tilsvarende betingelser.

Typegodkjenning etter UNECE-regulativ nr. 138 skal aksepteres.

Merknader

EU-hjemmel

Forordningen er en delegert rettsakt og vil bli vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Basisforordning 540/2014 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Norsk gjennomføring

Forordning 2017/1576 vil også tas inn i bilforskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser for Norge

Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet har deltatt i GRB hvor arbeidet med ECE-regulativ nr. 138 har blitt presentert og drøftet. Regulativet anses som et godt kompromiss mellom behov for et varslingssystem på stillegående kjøretøy for myke trafikanter på den ene siden og behovet for å redusere støy fra vegtrafikken på den andre.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyre og vil ikke behandles i spesialutvalg.

Vurdering

Andre opplysninger

Selv om kravene til AVAS ikke trer i kraft før om en stund, er det modeller på markedet hvor akustiske varslingsystem er installert allerede i dag.

Lenke til UNECE-regulativ nr. 138: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2016/R138e.pdf

I UNECE/WP.29 jobbes det med å harmonisere tekniske krav til kjøretøy og deler til kjøretøy. Utviklingen av regulativ nr. 138 foregår i arbeidsgruppen GRB med WP.29 som overordnet vedtaksgruppe. I mars 2017 ble 01-serien av endringer til 138 vedtatt av WP.29, som trådte i kraft 10. oktober 2017. Endringen går blant annet ut på å forby pausefunksjon. Her fra Official Journal publisert 5. august 2017: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42017X0071(01) Vegdirektoratet forventer at forordning 2017/1576 på sikt vil endres som følge av dette.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1576
Basis rettsaktnr.: 540/2014
Celexnr.: 32017R1576

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2017
Frist returnering standardskjema: 14.08.2017
Dato returnert standardskjema: 14.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 41/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.11.2017
Høringsfrist: 12.12.2017
Frist for gjennomføring: 24.03.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.03.2018

Lenker