Forordning 2017/835

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/835 som retter den slovenske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 932/2012 som etablerer felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/835 of 12 May 2017 correcting the Slovenian and Swedish language versions of Implementing Regulation (EU) No 923/2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation and amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 and Regulations (EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and (EU) No 255/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Det er Luftfartstilsynet som i tilfelle skal gjennomføre endringen i norsk rett da de faller innenfor Luftfartstilsynets delegerte forskriftskompetanse, jf. forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer § 4.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 etablerer felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken, og endrer samtidig gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010.

Kommisjonen foreslår å endre den slovenske og den svenske språkversjonen av forordning (EU) 923/2012, ettersom det har blitt funnet feil i disse. I den slovenske versjonen er det funnet feil i artikkel 1 og i den svenske er det funnet feil i artikkel 2.

Disse endringene berører ikke de andre språkversjonene av forordningen eller innebærer noen form for endring av det materielle innholdet i forordningen som sådan.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny rettsakt er gitt med hjemmel i forordning 923/2012, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 som er forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er nå til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet.

Det anses ikke nødvendig å gjennomføre høring da dette anses for å være åpenbart unødvendig.

Vurdering

Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er nå til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Skal ikke gjennomføres i norsk rett. Skal ikke sendes Form 1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0835
Basis rettsaktnr.: 551/2004, 216/2008
Celexnr.: 32017R0835

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2017
Frist returnering standardskjema: 03.07.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.06.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker