Forordning om nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om regler for utøvelse av opphavsrett og nærstående rettigheter som gjelder for visse av kringkastingsselskapers nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer

Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmission of television and radio programmes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2017

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVII. Opphavsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonens forslag er til behandling i Rådet og Parlamentet.

Det er ventet at forordningen kan bli vedtatt i 2018.

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen fremla 14. september 2016 et forslag til en forordning om visse nettoverføringer og videresending av radio- og TV-programmer (KOM(2016) 594). Formålet er å øke tilgangen til kringkastingsprogrammer fra andre medlemsstater ved å lette klarering av opphavsrettslig beskyttet innhold i slike programmer.   

Bakgrunnen for forslaget er Kommisjonens strategi for det digitale indre marked ("DSM"-strategien (KOM(2015) 192) av 6. mai 2016, der det foreslås en rekke initiativer for å skape et indre digitalt marked for digitalt innhold og digitale tjenester. Det varsles i strategien bl.a. en reform av reglene om opphavsrett. I desember 2015 ble forslag til forordning om portabilitet (KOM(2015) 627) lansert som det første forslaget til ny opphavsrettsregulering, samtidig med Kommisjonens meddelelse "Towards a modern, more European copyright framework" (KOM(2015) 626). I meddelelsen redegjøres det nærmere for Kommisjonens forslag på opphavsrettsområdet. Forslaget til forordning ble offentliggjort 14. september 2016 som en del av en større "opphavsrettspakke" bestående av ytterligere tre forslag rettsakter: forslag til direktiv om opphavsrett i det digitale indre marked (KOM(2016) 593) samt forslag til direktiv og forordning om gjennomføring av Marrakech-traktaten om tilgang til verk for syns- og lesehemmede (KOM(2016) 596 og KOM(2016) 595).

Forslaget til forordning har 7 artikler.

Artikkel 1 inneholder forordningens definisjoner. I artikkelen defineres begrepene "tilknyttet onlinetjeneste" og "retransmission" (videresending), jf. bokstav a og b.

Artikkel 2 gir regler om anvendelse av det såkalte opprinnelseslandsprinsippet (country of origin) for tilknyttede onlinetjenester (som definert i artikkel 1) som tilbys av et kringkastingsselskap eller under selskapets ansvar og kontroll. Tilgjengeliggjøring av slike tjenester skal opphavsrettslig anses å skje i medlemsstaten der kringkastingsselskapet primært er etablert.

Artikkel 3 gir regler om utøvelse av rettigheter i forbindelse med videresending for andre rettighetshavere enn kringkastingsselskaper. Rettighetene til å tillate eller forby videresending kan bare utøves gjennom en kollektiv forvaltningsorganisasjon. Etter satellitt- og kabeldirektivet (93/83/EØF) er dette prinsippet begrenset til videresending i kabel, men etter forordningsforslaget skal det også gjelde for andre typer samtidig og uendret videresending, som er nærmere definert i artikkel i 1 bokstav b. I artikkel 3 gis videre nærmere regler om slik obligatorisk kollektiv forvaltning av rettigheter til videresending av kringkastingsprogrammer.   

Artikkel 4 fastsetter at artikkel 3 ikke gjelder for kringkastingsselskapenes rettigheter i kringkastingsprogrammene, uavhengig av om det dreier seg om selskapenes egne rettigheter eller rettigheter som er overført fra andre rettighetshavere.

Artiklene 5-7 fastsetter regler om overgangsbestemmelser (artikkel 5), revisjon av forordningen (artikkel 6) og avsluttende bestemmelser, herunder ikrafttredelse (artikkel 7).

Merknader

Det er lagt opp til at forslaget skal vedtas med hjemmel i TFEU artikkel 114.

Rettslige konsekvenser

Norsk rett inneholder ingen regler om anvendelse av opprinnelseslandsprinsippet for tilknyttede onlinetjenester. Åndsverkloven gjelder som utgangspunkt bare handlinger som foretas på norsk territorium. I åndsverkloven er det bestemmelser om avtalelisens for videresending av kringkastingssendinger, jf. § 34.

Norge er forpliktet til å gjennomføre i norsk rett forordninger som innlemmes i EØS-avtalens vedlegg, på samme måte som gjennomføringer av direktiver. En forordning får altså ikke direkte virkning i Norge, men i henhold til EØS-avtalens artikkel 7 skal den "gjøres til del av avtalepartenes interne rettsorden".

Dersom forordningen innlemmes i EØS-avtalen, må det vurderes visse endringer i norsk lovgivning (trolig åndsverkloven), men det er foreløpig usikkert hvor omfattende endringer som eventuelt vil være nødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at forordningen ikke får vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for offentlige myndigheter. Dersom formålet om å øke tilgangen til kringkastingsprogrammer fra andre medlemsstater oppnås, vil dette innebære fordeler for forbrukerne. For øvrig vil forordningen kunne få betydning for rettighetshavere, kringkastere, distributører og andre aktører på tv-distribusjonsområdet, men det er vanskelig å foreta en nærmere vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene på det nåværende tidspunktet.

Sakkyndige instansers merknader

Saken er blitt løpende omtalt og vil bli endelig behandlet i spesialutvalget høsten 2017.

Kulturdepartementet gjennomførte 11. oktober 2016 en høring av forordningsforslaget hos berørte instanser. Høringsfristen var 7. november 2016. Det er delte meninger om forordningsforslaget.

Vurdering

Forslaget vurderes foreløpig som EØS-relevant. Kulturdepartementet støtter det overordnede formålet om enklere klarering av innhold i kringkastingsprogrammer for grenseoverskridende bruk. For øvrig må det nærmere innholdet vurderes nærmere. Departementet mener at det er viktig at EØS-lovgivningen på området ikke hindrer anvendelse av avtalelisensordninger nasjonalt.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)594
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen