Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innovativ teknologi - lysdioder (LED)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologi, som brukes i kjøretøys effektive utvendige lysfunksjoner, som anvender lysemitterende dioder (LED), som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og ådsforordning (EF) nr. 443/2009

Commission Implementing Decision (EU) 2016/587 of 14 April 2016 on the approval of the technology used in efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Beslutningen ble vedtatt i Brussel 14. april 2016 og trådte i kraft i EU 6. mai 2016.

EFTA-sekretariatet har tidligere vurdert beslutningen til å være en "surveillance act" som ikke skal tas inn i EØS-avtalen. Imidlertid har EFTA- og EU-siden kommet til enighet om at beslutningen likevel hører hjemme i EØS-avtalen.

Beslutningen har ikke vært på nasjonal høring.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016. Disse hovedforordningene, samt 16 avledede rettsakter, ble tatt inn i EØS-avtalen 13. juni 2017. Samferdselsdepartementet jobber nå med å ferdigstille prop. LS.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 15.12.17, beslutning nr. 248/2017. Beslutningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

Ved gjennomføringsforordning 725/2011 har EU-kommisjonen fastsatt prosedyrer for søknad, vurdering, godkjenning og sertifisering av innovative miljøteknologier i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 443/2009 artikkel 12 om miljøinnovasjoner (eco-innovations). Det er i tillegg laget utfyllende retningslinjer for hvordan produsenter skal gå frem for å søke om en ny teknologi som innovativ (https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf). Godkjente miljøinnovasjoner er teknologi som ikke omfattes av den standardiserte testsyklusen for måling av CO2-utslipp fra et kjøretøy, og CO2-reduksjoner som følge av teknologien vil dermed ikke bli fanget opp i testen. For å motivere til miljøinnovasjon, kan en fabrikant bli kreditert inntil 7 g CO2/km per år for sin kjøretøyflåte hvis kjøretøyene er utstyrt med godkjent miljøinnovasjon.

Målsetningen med forordning 443/2009 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter spesifikke CO2-utslippsmål for bilfabrikantene. Reduksjon i CO2-utslipp som oppnås ved bruk av en godkjent miljøinnovasjon etter artikkel 12, kan bli kreditert fabrikanter ved beregning av fabrikantenes gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp etter nærmere fastsatter regler. Opplysninger vedrørende miljøinnovasjoner skal fremgå av typegodkjenningsdokumentasjonen og av kjøretøyets samsvarssertifikat (CoC).

For oversikt over ordningen som følger av forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter, trykk på lenken "annen dokumentasjon".

Kommisjonsbeslutning 2016/587/EU

Ved beslutning 2016/587 godkjenner Kommisjonen to søknader fra fabrikantene Mazda Motor Europe GmbH og Honda om effektive, utvendige lysfunksjoner i form av lysdioder (LED) som innovativ teknologi. Kommisjonen har tidligere godkjent tre søknader om forbedring av utvendige lysfunksjoners virkningsgrad (beslutningene 2014/128, 2015/206 og 2016/106). Med bakgrunn i de erfaringene som er gjort i forbindelse med vurderingene av tidligere søknader samt søknadene fra Mazda og Honda, vurderes det som tilfredsstillende påvist at utvendige lysfunksjoner med LED oppfyller kriteriene i artikkel 12 i forordning 443/2009 samt gjennomføringsforordning 725/2011 og gir en reduksjon i CO2-utslipp på minst 1 g CO2/km sammenlignet med en basispakke av utvendige lysfunksjoner. Fabrikanter bør derfor ha mulighet til å sertifisere reduksjon i CO2-utslipp ved bruk av LED som oppfyller disse kriteriene. For å fremme større utbredelse av effektive, utvendige lysfunksjoner i nye kjøretøy, bør fabrikantene ha mulighet til å søke om sertifisering av CO2-besparelser fra flere forskjellige LED-lysfunksjoner i en og samme søknadsprosess. En fabrikant kan søke om sertifisering av CO2-besparelser fra en eller flere utvendige LED-lysfunksjoner beregnet til bruk i personbil (gruppe M1) som omfatter en eller en kombinasjon av følgende LED-lys:

 • nærlys
 • fjernlys
 • parkeringslys
 • tåkelys foran
 • tåkelys bak
 • retningslys foran
 • retningslys bak
 • lys for kjennemerke
 • ryggelys

Vedlagt søknaden, som legges frem for typegodkjenningsmyndighetene, skal det inkluderes en uavhengig verifikasjonsrapport som bekrefter at LED-lysfunksjonene oppfyller betingelsene. Metodikken for å fastsette reduksjoner i CO2-utslipp som følge av bruk av effektive, utvendige lysfunksjoner med LED, er beskrevet i beslutningens vedlegg.

De teknologier som blir godkjent som en miljøinnovasjon får tildelt en individuell kode som skal benyttes i typegodkjenningsdokumentasjonen, og koden '19' skal benyttes når det henvises til denne beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Vegdirektoratet rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/587/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D0587

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 03.05.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 248/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker

Til toppen