Oppdatering av Safety List

Forordning 2017/830 - oppdatering av oversikten over flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerer om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/830 of 15 May 2017 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are subject to an operating ban within the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.06.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.

Forordning 2017/830 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 18. mai 2017 nr. 613 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta, og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Kommisjonsforordning (EF) nr 474/2006 inneholdt den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012, 659/2013, 1264/2013, 368/2014, 1318/2014, 2015/1014, 2015/2322, 2016/963, 2016/2214 og nå altså 2017/830.

Kommisjonsforordning (EU) 2017/830 er den tjueåttende oppdatering av listen, og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety list (sikkerhetslisten) består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som, med gitte restriksjoner, kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 25. til 27. april 2017.

Alle operatører (flyselskaper) i Benin og Mosambik stod tidligere på sikkerhetslistens Anneks A. Samtlige operatører (flyselskaper) i Benin og Mosambik er nå fjernet fra sikkerhetslistens Anneks A ettersom luftfartsmyndighetene i Benin og Mosambik kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Med-View Airline som er sertifisert i Nigeria er nå ført inn på listens Anneks Aettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Med-View Airline er eneste operatør (flyselskap) fra Nigeria som står på sikkerhetslisten.

Mustique Airways som er sertifisert i Saint Vincent og Grenadinene er nå ført inn på listens Anneks Aettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Mustique Airways er eneste operatør (flyselskap) fra Saint Vincent og Grenadinene som står på sikkerhetslisten.

Aviation Company ‘Urga’ som er sertifisert i Ukraina er nå ført inn på listens Anneks Aettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Aviation Company ‘Urga’  er eneste operatør (flyselskap) fra Ukraina som står på sikkerhetslisten.

Air Zimbabwe som er sertifisert i Zimbabwe er nå ført inn på listens Anneks A ettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Air Zimbabwe er eneste operatør (flyselskap) fra Zimbabwe som står på sikkerhetslisten.

Det er ingen endringer i Anneks B.   

Merknader

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 og forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEF art. 80, nå TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 og fordning (EF) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise. Den nye rettsakten kan gjennomføres gjennom endring av denne forskriften. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2017/830 ble gjennomført i nasjonal rett ved endringsforskrift av 18. mai 2017 nr. 613 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/830
Celexnr.: 32017R0830

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen