Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2017/978

Kommisjonsforordning (EU) 2017/978 av 9. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EC) nr. 396/2005 av det Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2017/978 of 9 June 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fluopyram; hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), sum of isomers, except the gamma isomer; lindane (hexachlorocyclohexane (HCH), gamma-isomer); nicotine and profenofos in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.06.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gammaisomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos.

Av disse stoffene er kun fluopyram godkjent som aktivt stoff i EU og Norge. Fluopyram er godkjent brukt (godkjent preparat) i Norge.

For fluopyram har det vært fastsatt midlertidige MRLer der det har vært en frist for innsendelse av manglende dokumentasjon. For MRLer for stoffet der dokumentasjon ikke er sendt inn oppheves fastsatte MRLer og fastsettes ved kvantifiseringsgrensen (LOQ).

For heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer og lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer) har resultater fra europeiske overvåkingsdata vist at det ikke lenger påvises rester av disse stoffene over kvantifiseringsgrensen. Det er nå også bedre analytiske metoder som gjør at en lavere kvantifiseringsgrense er oppnåelig samtidig kan man også nå identifisere ulike isomere av heksaklorosykloheksan (HCH). Stoffene oppføres derfor separat og får egne MRLer og oppførte MRLer for «heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomeren» slettes samtidlig. Det er vurdert å ikke være nødvendig (vurdert helsefare) å fastsette LOQ for disse stoffene lavere enn standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg selv om dette er teknisk mulig.

For nikotin ble det i 2015 fastsatt midlertidige MRLer for roseblader, gruppen urter og spiselige blomster, vill sopp, te og gruppen urteekstrakter og krydder. Det er mistanke om at nikotin kan være naturlig forekommende eller kan dannes i visse produkter. EFSA har vurdert at det foreløpig ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert mht å kunne fastsette vanlige MRLer. Nye overvåkingsresultater av aktuelle produkter viser at nikotin fortsatt påvises. Midlertidige MRLene for nikotin beholdes med ny frist (5år) for innsendelse av dokumentasjon.

For profenofos ble det fastsatt midlertidige MRLer for friske urter og urteekstrakter i 2014 i påvente av dokumentasjon om forekomst av stoffet i disse produktene. EFSA og virksomheter har sendt inn nyere overvåkingsresultater som viser at rester av stoffet fortsatt forekommer. Midlertidige MRLene for nikotin beholdes med ny frist (5år) for innsendelse av dokumentasjon.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Endringene i denne forordningen av MRLer skal gjelde fra 4 januar 2018 i EU.

Overgangsordning (produsert før 4. januar 2018):

For produkter som er produsert før 4. januar 2018 (dato nye MRLer gjelder fra) gjelder MRL som før denne endringen for stoffene fluopyram; heksaklorosykloheksan (HCH), alfa-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), beta-isomer; heksaklorosykloheksan (HCH), sum av isomere, unntatt gamma isomer; lindane (heksaklorosykloheksan (HCH), gamma-isomer); nikotin og profenofos.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Endringene kan føre til flere overskridelser av der MRLer oppheves eller fastsettes lavere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søk i EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Endringene innebærer dette lavere MRLer for stoffene. Noen midlertidig fastsatte MRLer besluttes opprettholdt med forlenget frist for innsendelse av dokumentasjon. Midlertidige MRLer det ikke er sendt inn dokumentasjon for eller som det ikke er behov for slettes. For heksakloroheksan skjer det en endring av restdefinisjon og LOQ verdier. Det er nå mulig å skille mellom forbindelsene analytisk. Disse endringene innebærer lavere MRLer for stoffene.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens viten vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere.

Andre opplysninger

Endringene skal gjelde fra 4 januar 2018 i EU. Endringene i Norge vil gjelde fra samme dag (forutsatt at endringene er tatt inn i norsk forskrift) eller endringene tas inn i norsk forskrift.

Det er i forordningen gitt overgangsordning for MRLer som endres av denne forordningen for produkter som er produsert før 4. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/978
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32017R0978

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2017
Frist returnering standardskjema: 28.07.2017
Dato returnert standardskjema: 28.07.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.07.2017
Høringsfrist: 18.08.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.01.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.01.2018

Lenker