Plantevernmidler - lukten av dyr eller planter (kvae), tilbaketreking

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av 3. juli 2017 om tilbaketrekking av godkjenningen til det virkesomme stoffet insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae), i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjnnomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1186 of 3 July 2017 withdrawing the approval of the active substance repellents by smell of animal or plant origin/tall oil crude, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Det aktuelle aktive stoffet betegnet som "repellent med lukten av dyr eller planter (kvae)", har hittil vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmidler. Tilvirker har i løpet av godkjenningsperioden blitt pålagt å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på at prøvematerialet som er benyttet i enkelte giftighetsundersøkelser, er i samsvar med det kommerisielt produserte stoffet. Dokumentasjonen måtte sendes innen henholdsvis 1. mai 2013 og 31. mai 2014. Dokumentasjon er framlagt innen fristen, men er blitt vurdert til ikke å være tilstrekkelig for å kunne konkludere med at det aktuelle prøvematerialet og kommerisielt produsert stoff er i samsvar. Godkjenningen trekkes derfor tilbake, og stoffet fjernes fra listen over godkjente aktive stoffer i vedlegg A til forordning (EF) nr. 540/2011.   

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1186
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R1186

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.09.2017
Dato returnert standardskjema: 05.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen