Biocid/workprogramme

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/698 av 3. februar 2017 om endring av delegerte forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som inngår i biocidprodukter nevnt i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/698 of 3 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 3. februar 2017. Rettsakten ble publisert i OJ 19. april 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/698 endrer forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer. Vedlegg II (del 1 og 2) til forordning (EU) nr. 1062/2014 inneholder uttømmende lister over eksisterende kombinasjoner av aktivstoff og produkttyper som var omfattet av arbeidsprogrammet per 4. august 2014. Del 1 var en liste over kombinasjoner som var støttet av søknader, mens del 2 var en liste over kombinasjoner som ikke var støttet av søknader. Enhver kunne i henhold til artikkel 14(3) melde interesse for å overta som søker for kombinasjonene i del 2 innen 12 måneder etter at forordningen trådte i kraft. Beslutning (EU) 2016/1950 har konkludert med ikke-godkjenning for de kombinasjoner der ingen hadde meldt sin interesse innen fristen, eller de interesserte ikke oppfylte gitte krav. Forordning (EU) 2017/698 erstatter nå de to listene i vedlegg II med én oppdatert liste over aktivstoff og produkttypekombinasjoner som er del av arbeidsprogrammet for biocider. Kombinasjoner i del 2 der interesse er vist og akseptert er inkludert i denne listen, mens kombinasjoner i del 1 som i tiden etter 4. august 2014 har fått godkjenning eller ikke-godkjenning er slettet siden de ikke lenger er en del av arbeidsprogrammet. I selve forordningsteksten slettes artikkel 14(3) og alle referanser til artikkel 14(3) og del 2 av vedlegg II.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel av SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel..

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/0698
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017R0698

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2017
Frist returnering standardskjema: 01.06.2017
Dato returnert standardskjema: 01.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 169/2017
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.05.2017
Høringsfrist: 23.06.2017
Frist for gjennomføring: 23.09.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 29.09.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.10.2017

Lenker