EASA-opinion nr. 1/2017 - Maintenance check flights

EASA-opinion nr. 1/2017 - Maintenance check flights - RMT.0393 & RMT.0394

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.05.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Dette regelverksforslaget er utarbeidet av EASA basert på input fra Rulemaking Group (RMG) RMT.0393 & RMT.0394. Forslaget har vært på høring i Europa gjennom NPA 2012-08. Høringsinnspillene og EASA kommentarer er presentert i CRD 2012-08.

Sammendrag av innhold

Formålet med regelverkforslaget er å dempe risikoen knyttet til "maintenance check flights" (MCFs). MCFs er flygninger som gjennomføres for å teste systemer i luftfartøyet som ikke kan testes fullgodt på bakken.

EASAs regelverkforslag definerer MCFs og føyer dette til listen over «specialised operation» i artikkel 2 nr 7 i forordning (EU) nr. 965/2012. Videre spesifiseres minimumskrav til besetningen på denne typen flygninger og prosedyrene for forberedelse og gjennomføring av slike operasjoner.

«Specialised operation» deles i dag inn i operasjoner med komplekse motoriserte luftfartøy (Part-SPO) og operasjoner med ikke-komplekse motoriserte luftfartøy (Part-NCO). Skillet vil også gjelde for MCFs. I tillegg har man for hver type MCFs en inndeling i Level A eller B. Level A er MCFs hvor bruk av unormale prosedyrer eller nødprosedyrer definert i luftfartøyets flightmanual er forventet, samt operasjoner som er nødvendige for å teste backup-systemer eller andre sikkerhetsenheter. Level B er øvrige MCFs. Level A-operasjoner med komplekse luftfartøy innebærer høyere risiko, og operatører som gjennomfører slike må bl.a. utvikle egne prosedyrer og sikre koordinering mellom operasjonen, CAMO og den involverte vedlikeholdsorganisasjonen.

(EU) nr. 748/2012 endres slik at MCFs inkluderes i listen over luftfartøy som skal tildeles permit to fly selv om de ikke tilfredsstiller eller har vist at de tilfredsstiller nødvendige luftdyktighetskrav.

Merknader
Rettsakten har hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser

Forslaget inneholder endringer i (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 748/2012. I tillegg har EASA utarbeidet AMC/GM (veiledningsmateriale) som vil bli publisert straks Kommisjonen har vedtatt den nye rettsakten.

Forordning (EU) nr. 965/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. augst 2013 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1), mens forordning (EU) nr. 748/2012 er gjennomført ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) (BSL B 4-2). Den nye forordningen vil gjennomføres gjennom at disse forskriftene endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer at selskaper som skal gjennomføre MCFs må utarbeide prosedyrer for dette og forslaget har derfor visse økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettsakten har ingen særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til nasjonal gjennomføringsforskrift vil bli sendt på høring.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen