Endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 - TSI PRM

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/772 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversikter for å identifisere hindringer for tilgjengelighet, informere brukerne og overvåke og evaluere fremgangen med tilgjengeligheten

Commisson Implementing Regulation (EU) 2019/772 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 1300/2014 as regards inventory of assets with a view to identifying barriers to accessibility, providing information to users and monitoring and evaluating progress on accessibility

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.12.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen har vært behandlet og fikk positiv tilslutning i Rail Interoperability and Safety Committee (RISC) der også Norge er representert. Formelt vedtatt av Kommisjonen 16. mai 2019 og publisert i EU-tidende 27. mai 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-EFTA-statene. Klarert i Spesialutvalget for transport gjennom skriftlig prosedyre 17. desember 2019.

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer en mindre endring til kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 gjennom tilføyelse av ny artikkel 7a som foreskriver kartlegging, ajourhold og utveksling av data [publisering i European Railway Stations Accessibility Database (ERSAD)] med tanke på tilgjengelighet for alle.

Hensikten med endringen er å ansvarliggjøre medlemslandene ved at de må kartlegge jernbanen med tanke på tilgjengelighet for funksjonshemmede. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for publikum i en database. Databasen tenkes også brukt til å overvåke fremdrift i byggingen av jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig for alle. 

Endringen springer ut av en arbeidsgruppe som ble etablert i 2014 for å komme med råd til hvilke data som burde samles inn for å identifisere hindringer for adgang til jernbaneinfrastrukturen for de reisende(på stasjonsnivå) og hvordan denne informasjonen skal deles med brukerne og følges opp for å overvåke fremdrift i byggingen av jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig for alle. Arbeidsgruppen ferdigstilte sitt arbeid i mai 2017 og jernbanebyrået (ERA) vedtok sin anbefaling for endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 som ERA-REC-128.

ERA har ikke satt i drift databasen European Railway Stations Accessibility Database (ERSAD).Datasettene skal først være klare senest om to og et halvt år. Det eksisterende regelverket for TSI PRM er i seg selv omfattende og krever bl.a. en egen nasjonal implementeringsplan, se oversikt over disse her: https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/interoperability/interoperability/prm-tsi_en (inklusive Norges).

Det nye som kom ved endringen i regelverket fra i fjor sommer, er en mindre revisjon av hvilke data som skal inngå i datasett som skal rapporteres inn i den nye databasen som ERA skal drifte (grunnleggende egenskaper til nettverket og typene autoriserte kjøretøy). Dataene som skal rapporteres inkluderer  informasjon om tilgjengeligheten til jernbanestasjoner for passasjerer, det vil si en beskrivelse av egenskapene og utstyret tilgjengelig på jernbanestasjonene.

Medlemslandene har ni måneder på å beslutte hvilke(n) aktør(er) som skal ha ansvaret for å sammenstille og oversende tilgjengelighetsdata identifisert for hver jernbanestasjon. Datasettene skal være ferdigstilt innen 36 måneder etter ikrafttredelse av denne endringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Krever endring av forskrift 28. september 2015 nr. 1131 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil være en engangskostnad forbundet med å samle inn dataene og rapportere dem inn i databasen. I tillegg vil det påløpe driftskostnader for å vedlikeholde data. Statens jernbanetilsyn kan ikke se at denne endringen medfører vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

I Jernbaneverkets «Innspill til gjennomføringsplan for TSI PRM» fra 2015 er alle stasjoner er kartlagt i fht kravene i TSI PRM. BaneNOR har nå denne oversikten og vil ikke ha spesielle utfordringer med å oppdatere informasjonen og få den inn i en database. De vedlikeholder allerede internt oversikt over alle stasjoner hvor tilgjengelighetsdata blir oppdatert etter hvert som endringer gjøres på de ulike stasjonene.

Sakkyndige instansers merknader

På bakgrunn av diskusjoner i arbeidsgruppen foreslår Statens jernbanetilsyn at Bane NOR som infrastrukturforvalter får ansvaret med å kartlegge og rapportere til ERA-databasen. Bane NOR vil kunne være avhengig av innspill fra driftsselskapene for å kunne rapportere alle forhold.

Det vil være nødvendig ved nasjonal gjennomføring at Norge (Samferdselsdepartementet) peker på hvem som skal få ansvaret for å kartlegge og rapportere data til databasen, samt vedlikehold av dataene.

Vurdering

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/772
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797
Celexnr.: 32019R0772

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2019
Frist returnering standardskjema: 28.06.2019
Dato returnert standardskjema: 13.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: