Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 - TSI PRM

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/772 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår inventar av eiendeler med sikte på å identifisere hindringer for tilgjengelighet, informere brukerne og overvåke og evaluere fremgang med tilgjengelighet

Commisson Implementing Regulation (EU) 2019/772 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 1300/2014 as regards inventory of assets with a view to identifying barriers to accessibility, providing information to users and monitoring and evaluating progress on accessibility

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.05.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen har vært behandlet og fikk positiv tilslutning i Rail Interoperability and Safety Committee (RISC) der også Norge er representert. Formelt vedtatt av Kommisjonen 16. mai 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer en mindre endring til kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 gjennom tilføyelse av ny artikkel 7a som foreskriver kartlegging, ajourhold og utveksling av data [publisering i European Railway Stations Accessibility Database (ERSAD)] med tanke på tilgjengelighet for alle.

Endringen springer ut av en arbeidsgruppe som ble etablert i 2014 for å komme med råd til hvilke data som burde samles inn for å identifisere hindringer for adgang til jernbaneinfrastrukturen (på stasjonsnivå) og hvordan denne informasjonen skal deles med brukerne og følges opp for å overvåke fremdrift i byggingen av jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig for alle. Arbeidsgruppen ferdigstilte sitt arbeid i mai 2017 og jernbanebyrået (ERA) vedtok sin anbefaling for endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 som ERA-REC-128.

Medlemslandene har ni måneder på å beslutte hvilke(n) aktør(er) som skal ha ansvaret for å sammmenstille og oversende tilgjengelighetsdata identifisert for hver jernbanestasjon. Datasettene skal være ferdigstillt innen 36 måneder etter ikrafttredelse av denne endringen.

Hensikten med endringen er å ansvarliggjøre medlemslandene ved at de må kartlegge jernbanen med tanke på tilgjengelighet for funksjonshemmede. Denne informasjonen skal gjøres tilgjengelig for publikum i en database. Databasen tenkes også brukt til å overvåke fremdrift i byggingen av jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig for alle. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Krever endring av forskrift: FOR-2015-09-28-1131. Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer (TSI-PRM)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil være en engangskostnad forbundet med å samle inn dataene og rapportere dem inn i databasen. I tillegg vil det påløpe driftskostnader for å vedlikeholde data. Statens jernbanetilsyn kan ikke se at denne endringen medfører vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

På bakgrunn av diskusjoner i arbeidsgruppen foreslår Statens jernbanetilsyn at Bane NOR som infrastrukturforvalter får ansvaret med å kartlegge og rapportere til ERA-databasen. Bane NOR vil kunne være avhengig av innspill fra driftsselskapene for å kunne rapportere alle forhold.

Det vil være nødvendig ved nasjonal gjennomføring at Norge (Samferdselsdepartementet) peker på hvem som skal få ansvaret for å kartlegge og rapportere data til databasen, samt vedlikehold av dataene.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2008/57/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen