EØS-notatbasen

Europaparlaments- og rådsforordning om jernbanetransport når det gjelder datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/2032 av 26. oktober 2016 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 om jernbanetransport når det gjelder datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker

Regulation (EU) 2016/2032 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics, as regards the collection of data on goods, passengers and accidents

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU [13.12.2016].

Rettsakten er  vurdert i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 danner det generelle rammeverket for fellesskapsstatistikker over jernbanetransport. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI og er gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven. Rapporteringsforpliktelsene ivaretas av SSB. Forordningen er tidligere endret ved forordning (EF) nr. 1192/2003 og 1304/2007, begge disse innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI.

I den nye forordningen gjøres en del tekniske endringer ved at enkelte definisjoner oppheves, og det innføres hjemmel for delegerte og implementerende rettsakter tilpasset Lisboatraktaten. Blant annet gis Kommisjonen mulighet til å vedta utfyllende delegerte forordninger for å innføre tekniske definisjoner for å sikre harmonisering i statistikken, forutsatt at nye definisjoner hverken pålegger medlemslandene eller respondentene vesentlig ytterligere byrde. Det gjøres også enkelte endringer i rapporteringskravene, blant annet når det gjelder årsstatistikken over godstransport, årsstatistikken over passasjerer og ulykker ved at det innføres nye terskelverdier og et nytt bilag L over transportaktivitetsnivå for godstransport og passasjertransport. Administrative data fra nasjonale tilsynsmyndigheter er tatt inn som en av mulige kilder for statistisk informasjon. Kvalitetskriteriene som skal ligge til grunn for statistikkene følger av forordning (EU) nr. 223/2009 om europeisk statistikk.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2032/2016
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2016
Frist returnering standardskjema: 02.03.2017
Dato returnert standardskjema: 06.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: