Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/896 av 24. mai 2017 om godkjenningen av et preparat av 6-fytase produsert av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som et fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter (andre enn diende smågris) (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd., forhandlet som Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/896 of 24 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) as a feed additive for poultry and porcine species (other than suckling piglets) (holder of the authorisation Danisco (UK) Ltd., trading as Danisco Animal Nutrition)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av fordøyelsesenzymet 6-fytase produsert av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fôrtilsetningsstoff i kategorien «Avlteknisk tilsetningsstoff», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet er søkt godkjent for alle fjørferaser og svineraser. Enzymet er vist å forbedre tilgjengeligheten av fytasebundet fosfor. Det er gitt minimumsnivå og anbefalinger om maksimumsnivå. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/896
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0896

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen