Kaliumpolyaspart som stabilisator i vin

Kommisjonsforordning (EU)2017/1399 av 28. Juli 2017 som endrer vedlegg II til Europaparlamentet- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget i kommisjonsforordning 231/2012 når det gjelder bruk av kaliumpolyaspartat

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1399 of 28.July 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards potassium polyaspartate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Saken endrer vedlegg II i forordning (EC) nr. 1333/2008 tilsetningsstoffer i næringsmidler og vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner for tilsetningsstoffene når det gjelder kaliumpolyaspartat.

Kaliumpolyaspartat er et nytt tilsetningsstoff som er foreslått brukt som stabilisator i vin, og skal følge de brukerbetingelsene som er beskrevet i vinregelverkene forordning (EU) nr.1308/2013 og forordning (EU) nr.606/2009.

Vinprodusentene vil benytte kaliumpolyaspartat som stabilisator for å hindrer utfelling av vinsyre. EFSA har vurdert det nye tilsetningsstoffet og foreslått E-nummer 456, som er i samsvar med andre stabilisatorer. Godkjenning av kaliumpolyaspartat (E456) innebærer at dette tilsetningsstoffet føres opp i vedlegg II, del B, 3 - andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer, og i vedlegget til 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner rett etter E 452 (iv) kalsiumpolyfosfat.

Oppføring av kaliumpolyaspartat på del B i vedlegg II i tilsetningsstofforskriften innebærer ikke at det er tillatt å bruke denne stabilisatorene i tilsvarende næringsmiddelkategorier i vedlegg II tilsetningsstofforskriften.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at godkjenning av kaliumpolyaspartat i vin ikke har noen betydning for næringen fordi det kun skal benyttes i vinproduksjon som følger vinregelverkene forordning (EU) nr.1308/2013 og forordning (EU) nr. 606/2009. Godkjenning vil heller ikke ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Eksponeringen av kaliumpolyaspartat i vin vil ikke føre til noen helsemessige risiko av betydning. Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1399
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32017R1399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.05.2017
Frist returnering standardskjema: 30.06.2017
Dato returnert standardskjema: 30.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 31.08.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.01.2018

Lenker