Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/913 av 29. mai 2017 om godkjenning av som et preparat av fumonisin esterase produsert av Komagataella pastoris (DSM 26643) fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/913 of 29 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella pastoris (DSM 26643) as a feed additive for all avian species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet fumonisin esterase produsert fra Komagataella pastoris,som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien "teknologiske tilsetningsstoffer", i gruppen "stoffer som minsker mykotoksinkontamineringen av fôr". Preparatet er søkt godkjent for alle fjørferaser. Det er vist å ha effekt ved å degradere fumonisiner i kontaminert fôr. Fumonisiner er en gruppe av mykotoksiner. Minimumsinnhold er fastsatt, mens det er en anbefaling for maksimumsinnhold i ferdigfôr. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/913
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0913

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.05.2017
Frist returnering standardskjema: 16.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2017
Høringsfrist: 26.07.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker