Vet - fristatus tub Italia, EBL Polen, IBR Tyskland og AD Polen/Italia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/888 av 22. mai 2017 som endrer beslutning 2003/467/EF når det gjelder tuberkulose-fri status for regionen Umbria i Italia og enzootisk-bovin-leukose-fri status for Polen, endrer beslutning 2004/558/EU når det gjelder infeksiøs-bovin-rhinotrakeit-fri status for Tyskland, og endrer beslutning 2008/185/EU når det gjelder Aujeszky’s disease-fri status for visse regioner i Polen og godkjenning av bekjempelsesprogram for Aujeszky’s disease for regionen Vento i Italia

Commission Implementing Decision 2017/888 of 22 May 2017 amending Decision 2003/467/EC as regards the official tuberculosis-free status of the region of Umbria of Italy and of the enzootic-bovine-leukosis-free status of Poland, amending Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of Germany, and amending Decision 2008/185/EC as regards the Aujeszky's disease-free status of certain regions of Poland and the approval of the eradication programme for Aujeszky's disease for the region of Veneto of Italy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer flere beslutninger som listefører land med fristatus eller godkjent overvåkningsprogram for ulike storfe- og svinesjukdommer.

  • I vedlegg I av beslutning 2003/467/EF listeføres regionen Umbria i Italia med fristatus for bovin tuberkulose.
  • I vedlegg III av beslutning 2003/467/EF listeføres hele Polen med fristatus for enzotisk bovin leukose (EBL).
  • I vedlegg I og II av beslutning 2004/558/EU listeføres hele Tyskland med fristatus for infeksiøs bovin rhinotrakeit (IBR).
  • I vedlegg I av beslutning 2008/185/EU listeføres regionene Augustowski, Białostocki, Białystok, Bbielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski og  Suwałki i Polen med fristatus for Aujeszky’s disease.
  • I vedlegg II av beslutning 2008/185/EU listeføres regionen Vento i Italia med godkjent bekjempelsesprogram for Aujeszky’s disease.

Disse endringene skjer med bakgrunn i at Kommisjonen har vurdert innsendt dokumentasjon fra de ulike landene som tilfredsstiller vilkårene for listeføringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene av beslutningene (EU) 2003/467/EF og 2004/558/EU som angår listeføring av land og regioner med fristatus for sykdommene bovin tuberkulose, EBL og IBR, medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Disse hjemmesidene vil oppdateres når rettsakten innlemmes i EØS-avtalen.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/importavproduksjonsdyr/innforsel_av_klauvdyr_fra_eosland_og_land_utenfor_eosomraadet_tredjeland.3853

Endringene av vedlegg I til beslutning 2008/185/EU som angår listeføring av land og regioner med fristatus for Aujeszky’s disease er tatt inn i vedlegg A av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. Rettsakten vil derfor medføre endring av denne forskriften ved at nevnte regioner i Polen legges til i lista over regioner med fristatus for sjukdommen i vedlegget. Mattilsynet har vurdert at denne forskriftsendringen er åpenbart unødvendig å høre og har derfor besluttet å unnlate ordinær høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/888
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF 2004/558/EU 2008/185/EU
Celexnr.: 32017D0888

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2017
Frist returnering standardskjema: 02.06.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen