eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 om etablering av administrative bestemmelser for EC-typegokjenning av motorkjøretøyer med hensyn til deres 112-baserte innebygde eCall-systemer og felles krav til gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2015/758 når det gjelder personvern og databeskyttelse og data for brukere av slike systemer

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/78 av 15. juli 2016 establishing administrative provisions for the EC type-approval of motor vehicles with respect to their 112-based eCall in-vehicle systems and uniform conditions for the implementation of Regulation (EU) No 2015/758 of the European Parliament and of the Council with regard to the privacy and data protection of users of such systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.03.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble publisert i EU-tidende den 17.01.17, og trådte i kraft i EU den 06.03.17. Den kommer til anvendelse i EU fra 31.03.18.

Forordningen var på nasjonal høring våren 2017. Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 05.05.17, beslutning nr. 81. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 08.05.17.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/78 er en gjennomføringsforordning fra EU-kommisjonen som fastsetter administrative bestemmelser for EF-typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til eCall-systemer samt ettermonterbare eCall-systemer. Når det gjelder beskrivelse av og krav til innføring av 112-baserte eCall-systemer generelt, så er dette beskrevet i forordning 2015/758. Tekniske krav og testprosedyrer følger av forordning 2017/79.

Forordning 2017/78 beskriver typegodkjenningsprosessen for kjøretøy med integrerte eCall-systemer i artikkel 2, for separate tekniske enheter og komponenter i artikkel 3. Plassering av typegodkjenningsmerket beskrives i artikkel 4. I vedleggene til forordningen finnes eksempler på søknadsskjemaer som skal forenkle søknadsprosessen for produsentene.

Krav til brukerens datasikkerhet og personvern er beskrevet i artikkel 5. Ansvaret om å utføre tilstrekkelige tiltak for å ivareta brukerens personvern er i hovedsak tillagt fabrikanten av kjøretøyet/eCall-systemene .

Fabrikanten skal uansett informere eieren av kjøretøyet om at de foretatte tiltak er i overensstemmelse med artikkel 6, punkt. 9, i forordning (EU) 2015/758. Informasjonen skal baseres på modellen i vedlegg 1 del 3 til nevnte forordning.

Det er også krav til fortløpende sletting av data i systemets minne og at dataene bare er tilgjengelige når eCall-systemet utløses.

Merknader
EU-hjemmel:

Forordningen er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett:

Forordning 2015/758 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Norsk gjennomføring:

Forordning 2017/78 vil bli implementert på egnet sted i bilforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens vegvesen av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk. Det er lite sannsynlig at kjøretøyprodusenter med slike systemer vil søke om typegodkjenning i henhold til denne forordning i Norge. Noe mer sannsynlig er det at norske produsenter av elektroniske komponenter og systemer kan søke om komponenttypegodkjenning i henhold til artikkel 4 i denne forordning. 

Prosedyre og administrative ressurser for slike typegodkjenninger er ikke forberedt hos utøvende myndighet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren, og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/78
Basis rettsaktnr.: 2015/758
Celexnr.: 32017R0078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 81/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.03.2017
Høringsfrist: 19.04.2017
Frist for gjennomføring: 06.05.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 08.05.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.05.2017

Lenker