EMIR - ekvivalensvurdering av finansielle markeder Australia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2272 av 15. desember 2016 om ekvivalens av finansielle markeder i Australia i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2272 of 15 December 2016 on the equivalence of financial markets in Australia in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15. desember 2016. Beslutningen er hjemlet i EMIR. EMIR er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. SFTR, som endrer den relevante bestemmelsen i EMIR har trådt i kraft i EU, men er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutning fattet av EU-kommisjonen inneholder en ekvivalensvurdering av nærmere angitte finansielle markeder i Australia. Beslutningen gjelder de børser som er angitt i vedlegg til beslutningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven, etter gjennomføringen av EMIR og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). Bestemmelsen i EMIR som gir hjemmel til EU-kommisjonen til å foreta ekvivalensvurdering av tredjelands regulerte markeder i EU, endres av SFTR artikkel 32.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2272/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2272

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen