EMIR - ekvivalensvuredring av børser i Singapore

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2270 av 15. desember 2016 om ekvivalens av godkjente børser i Singapore i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2270 of 15 December 2016 on the equivalence of approved exchanges in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15. desember 2016. Beslutningen er hjemlet i EMIR. EIR er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. EFTR, som endrer den relevante bestemmelsen i EIR har trådt i kraft i EU, men er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutning fattet av EU-kommisjonen om at nærmere angitte børser i Singapore er å anse som ekvivalente i henhold til EMIR. Beslutningen gjelder de børser som er angitt i vedlegg til beslutningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven, etter gjennomføringen av EMIR og Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). Bestemmelsen i EMIR som gir hjemmel til kommisjonen for å ekvivalensvurdere tredjelands markedsplasser med regulerte markeder i EU, er endret ved SFTR artikkel 32.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Dette er kun en beslutning som ligger til grunn for at ESMA kan anerkjenne sentrale motparter fra, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2270/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen