Regler for fôr til visse økologiske akvakulturdyr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/838 av 17. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 når det gjelder fôr til visse økologiske akvakulturdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838 of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer en artikkel i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Rettsakten endrer regler for bruk av økologisk fôr til visse akvakulturdyr i fiskeyngelstadiet. Det er definert at fisk i innlandsvann, reker og tropisk ferskvannsfisk i hovedsak skal ha naturlig fôr når det er tilgjengelig. Det er påpekt at kun naturlig fôr ikke dekker næringsbehovet i fiskeyngelstadiet, og vil kunne innebære feilernæring og økt dødelighet. Det er derfor spesifisert at kravet i regelverket kun gjelder i tilvekststadiet.

Endring i artikkel 25 l (1) i forordning (EF) nr. 889/2008:

 • Spesifiserer at kravet gjelder i tilvekstfasen («grown-out stages»), og ikke i fiskeyngelfasen
 • Omfatter følgende fiskearter definert i vedlegg XIIIa) i henholdsvis avsnitt 6, 7 og 9:
  • Økologisk fisk i innlandsvann - karpefamilien og andre beslektede arter innenfor rammen av polykultur, herunder abbor og gjørs
  • Økologisk produksjon av reker og kreps
  • Økologisk tropisk ferskvannsfisk

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2017/838 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Endringen som foreslås i rettsakten er for fiskearter som vurderes til å være av mindre betydning for Norge. Vi mener generelt at det er et grunnleggende viktig prinsipp å sørge for rammer i økologiregelverket som fremmer tilstrekkelig næringsgrunnlag for akvakulturdyr. Dette er vesentlig for god fiskehelse og fiskevelferd.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)838
Rettsaktnr.: 2017/838/EU
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32017R0838

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2017
Frist returnering standardskjema: 30.06.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 158/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.04.2017
Høringsfrist: 21.07.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker