Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

RoHS2/vedleggIII/bly/Cd/13b

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1009 av 13. mars 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder

Commission Delegated Directive (EU) 2017/1009 of 13 March 2017 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance glasses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. mars 2017 og publisert i Official Journal 16. juni 2017.

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kadmium og bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU. Kommisjonen har mottatt søknader om fornyelse av unntak 13(b) i vedlegg III vedrørende kadmium og bly i filterglass og glass som benyttes til refleksstandarder. Optiske fiberglass som inneholder kadmium og/eller bly finnes i en lang rekke optiske bruksområder i mange typer elektrisk og elektronisk utstyr. Både kadmium og bly brukes på grunn av deres unike optiske egenskaper som for eksempel skarp avgrensning i det synlige spektrum som ikke påvirkes av synsvinkelen. Mens mange typer optisk filterglass inneholder kadmium, inneholder kun noen få typer bly. Det finnes noen få alternativer, men de har vist seg å være for følsomme overfor omgivelsene og er dermed ikke tilstrekkelig pålitelige.

Ved direktiv (EU) 2017/1009 gis det derfor fortsatt unntak for bruk av kadmium og/eller bly i filterglass og kadmium og bly i glass som brukes til refleksstandarder. Unntakene gis imidlertid med tidsbegrensning for å fremme innovasjon og utvikling av fungerende alternativer til disse spesifikke bruksområdene. Samtidig vil det være behov for litt tid for å kunne utvikle fullgode alternativer. Unntak for kategori 8, 9 og 11 endres ikke og er fortsatt gyldige som angitt i artikkel 5.2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2017/1009 vil medføre endringer i punkt 13(b) i vedlegg 1. Eksisterende punkt 13(b) deles i 4 punkter med hhv. 13(b) som inneholder unntak for kategori 8, 9 og 11, og 13(b)-(I), 13(b)-(II) og 13(b)-(III) som inneholder unntak for kadmium og/eller bly i forskjellige bruksområder i kategori 1-7 og 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)1518
Rettsaktnr.: 2017/1009
Basis rettsaktnr.: 2011/0065
Celexnr.: 32017L1009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2017
Frist returnering standardskjema: 27.04.2017
Dato returnert standardskjema: 27.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.04.2018
Høringsfrist: 25.05.2018
Frist for gjennomføring: 06.07.2018
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen