Utfyllende bestemmeler til EMIR om endring av minimumsopplysninger som skal rapporteres til TR

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/104 av 19. oktober 2016 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 148/2013 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre når det gjelder reguleringstekniske standarder for minimumsopplysninger som skal rapporteres til transaksjonsregistre

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/104 of 19 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 148/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Disse utfyllende bestemmelsene har vært på høring av ESMA, er nå vedtatt av EU-kommisjonene og er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning 148/2013 når det gjelder hvilke minimumsopplysninger som skal innrapporteres av derivatmotpartene til et transaksjonsregister.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen endrer forordning 148/2013 som gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 648/2012. Basisrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. Forordning 148/2013 som denne forordningen endrer, er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres som forskrift til verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir endringer i utfyllende bestemmelser som ligger i forordning 148/2013.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/104
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker