Utgangsstoffer for eksplosiver - tilføyelse av magnesiumpulver i vedlegg II

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2016 av 30. november 2016 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 med hensyn til tilføyelse av magnesiumpulver til listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II

Commission Delegated Regutation (EU) 2017/216 of 30 November 2016 amending Regulation No 98/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards adding magnesium powder to the list of explosives precursors in Annex II

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2017

Spesialutvalg: Samfunnssikkerhet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIX. Eksplosive varer til sivil bruk

Status

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/216 ble vedattt 30. november 2016 og ble publisert i Official Journal 9. februar 2017. Rettsakten trådte i kraft i EU 1. mars 2017.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deltar i Europakommisjonens Standing Committee on Precursors.

Sammendrag av innhold

Formålet med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver er å begrense privatpersoners tilgang til utgangsstoffer som kan benyttes til å lage hjemmelagde bomber, og å sørge for rapportering av mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri av slike stoffer gjennom hele omsetningskjeden. Det er to vedlegg til forordningen. Vedlegg I lister opp stoffer som, som en hovedregel, ikke skal være tilgjengelig for privatpersoner. Vedlegg II lister opp stoffer som ikke er forbudt for privatpersoner, men som, i likhet med stoffene i vedlegg I, er underlagt en meldeplikt ved mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri.

For å kunne ta høyde for utviklingen med hensyn til misbruk av kjemiske stoffer som kan brukes til å lage bomber, legger forordning (EU) nr. 98/2013 opp til at det ved behov, kan legges til nye stoffer i vedlegg I og II.

Ved Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/216 legges magnesiumpulver til listen over stoffer i vedlegg II.

Medlemsstatene har vist at aluminiumpulver har blitt brukt og ervervet til fremstilling av hjemmelagde eksplosiver i Europa. Magnesiumpulver er et stoff med egenskaper som er veldig lik egenskapene til aluminium. Markedsføring og bruk av aluminiumpulver og magnesiumpulver er på nåværende tidspunkt ikke harmoniseret på EU-nivå. Minst én medlemsstat begrenser imidlertid allerede allemenhetens tilgang til disse stoffene, og Verdens tollorganisasjon overvåker forsendelser av aluminiumpulver på verdensbasis for å identifisere tilfeller av ulovlig handel med sikte på fremstilling av improviserte utgangsstoffer for eksplosiver.

Det er nødvendig med økt kontroll slik at nasjonale myndigheter kan forhindre og avsløre mulig ulovlig bruk av aluminiumpulver og magnesiumpulver som utgangsstoffer for eksplosiver, og det er vurdert at det kan oppnås gjennom rapporteringsmekanismen som er etablert i henhold til forordning (EU) nr. 98/2013.

Aluminiumpulver er omfattet av en egen rettsakt, Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2014, som legger aluminiumpulver til listen over stoffer i vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013. Siden magnesiumpulver kan være et alternativ til aluminiumpulver er det nødvendig med tilsvarende regulering og kontroll med magnesiumpulver.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten

Basisrettsakten, forordning (EU) nr. 98/2013, er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Forordning (EU) nr. 98/2013 er gjennomført i norsk rett i forskrift 2. juni 2015 nr. 588 om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver. Se også eget EØS-notat om forordning (EU) nr. 98/2013.

Rettslige konsekvenser

For å gjennomføre Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/216 må det gjøres en mindre endring i forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver, ved at magnesiumpulver legges til listen over stoffer som det skal rapporteres om ved mistenkelige transaksjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/216 i norsk rett antas ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske myndigheter og virksomheter.

Europakommisjonen gjennomførte i 2016 en spørreundersøkelse i medlemslandene, utvalgte bedrifter og bransjeorganisasjoner om gjennomføringen av forordning (EU) nr. 98/2013, inkludert kostnader, erfaringer, "security gaps", antall mistenkelige transaksjoner og behov for endringer. Undersøkelsen viste at det å legge til magnesiumpulver til forordningens vedlegg II ble vurdert til å ha liten eller ingen betydning for privatpersoner, da stoffet har liten legitim bruk. Å legge magnesiumpulver til listen i vedlegg II vil også ha svært begrensede konsekvenser for bransjen, da stoffet fortsatt kan selges til privatpersoner. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er omfattet av hurtigprosedyren og er ikke behandlet i Spesialutvalget for samfunnssikkerhet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/216
Basis rettsaktnr.: 98/2013
Celexnr.: 32017R0216

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2017
Frist returnering standardskjema: 24.03.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker