Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EURL - Nedlegging av EURL for viral og bakteriologisk kontaminering av muslinger

Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15 februar om endring av Vedlegg VII til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorium for viral og bakteriologisk kontaminering av muslinger

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/222 of 15 february amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for monitoring the viral and bacteriological contamination of bivalve molluscs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til Forordning (EU) nr. 882/2004 (Kontrollforordningen). EUs referanselaboratorium (EURL) for viral og bakteriologisk kontaminering i muslinger er i dag lokalisert i Storbritania. Siden Storbritania er på vei ut av EU, blir laboratoriets ansvarsområder nå fordelt mellom andre EURLer.

EURL for zoonoser (salmonella), EURL for E. coli og EURL for matbårne virus overtar ansvaret for analyser av henholdsvis salmonella, E. coli og virus i muslinger. EURL for kontroll med marine biotoksiner overtar ansvaret for aktiviteter i forbindelse med klassifisering av og kontroll med produksjonsområder for muslinger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av Forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (Kontrollforskriften).

Mattilsynet vurderer at denne endringen er unødvendig å sende på høring jf. forvaltningsloven § 37. Begrunnelsen for dette er at Norge har minimal innflytelse på utpekelse av EURL. Eventuelle høringsinnspill til endringen vil derfor ikke kunne tillegges betydning. Berørte parter, NMBU og HI, er allerede informert om endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å oppnevne nasjonale referanselaboratorium (NRL) tilsvarende EURL i EU. For viral og bakteriologisk kontaminering av muslinger har vi i dag to NRLer som deler dette ansvarsområdet: HI og NMBU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/222
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32018R0222

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2017
Frist returnering standardskjema: 22.12.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker