Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 av 8. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som et tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2275 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) as a feed additive for chickens for fattening

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et lactobasillus-preparat som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet inneholder levende celler av L. acidophilus. Preparatet er tidligere godkjent for en rekke andre dyrearter, og er nå søkt godkjent for slaktekylling. EFSA viser til manglende dokumentasjon for å konkludere at preparatet har effekt til slaktekylling, da det bare er to og ikke tre studier som viser effekt. Det var kun 3 av 6 forsøk som ble gjennomført pga. ulike utfordringer med gjennomføringen. 2 av 3 forsøk viste effekt av tilsetningsstoffet på tilvekst og fôrforbruk hos slaktekylling. KOM har allikevel vurdert dokumentasjonen på effekt til å være tilstrekkelig, og har definert en minimumsdosering for preparatet. EFSA vurderer stoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2275
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 31.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen