Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 av 14. desember 2017 om godkjenningen av preparater av lecitinvæske, hydrolysert lecitin og oljerenset lecitin som tilsetning til fôr til alle dyrearter, og om endring av forordning (EU) 2017/1007

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2325 of 14. December 2017 concerning the authorisation of preparations of lecithins liquid, lecithins hydrolysed and lecithins de-oiled as feed additives for all animal species and amending Regulation (EU) 2017/1007

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder endret godkjenning av et preparat av lesitiner som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen «emulgatorer». Godkjenningen er endret til å gjelde flytendeform, hydrolysert og som et pulver hvor oljen er fjernet (de-oiled). Anbefaling om brukerdose er også fjernet, da EFSA vurderer det til ikke å være nødvendig. Lesitiner er i hovedsak avledet fra rapps, solsikke og soya. Lesitiner er vanligvis fosfolipider, bestående av en fosforsyre, cholin, glyserol og en eller to fettsyrer. Den avfettede varianten er spesielt rik i fosfolipider. Det høye fosfolipidinnholdet gjør lesitiner til svært effektive emulgatorer. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2325
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2325

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 31.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker