Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Krisehåndteringsregelverk for sentrale motparter

Forslag om forordning om rammeverk for gjennoppretting og avvikling av sentrale motparter og endring av forordning (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 og (EU) nr 2015/2365

Regulation on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and emmending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012 and (EU) No 2015/2365

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter regleverk og prosedyrer ved gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter som har tillatelse etter forordning (EU) nr 648/2012 (EMIR) og regelverk som gjelder ordninger med tredjeland på samme felt. Utgangspunktet er bestemmelsene i direktivet om krisehåndtering av banker (BRRD), men forslaget inneholder i tillegg regler som er spesifikke for sentrale motparter, særlig om hvordan tap skal fordeles blant clearingmedlemmer. Ved forordningen endres også deler av forordning (EU) Nr 1095/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndighet - European Securities and Markets Authority (ESMA), forordning (EU) Nr 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) og forordning (EU) Nr 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

Forslaget bygger på internasjonale råd for krisehåndtering fra G20 og CPMI-IOSCO og er på linje med utviklingen internasjonalt. Formålet med forslaget er å sikre at den sentrale motpartens kritiske funksjoner i finansmarkedet bevares, opprettholde den finansielle stabiliteten og bidra til å hindre at kostnadene ved krisehåndtering av sentrale motparter må dekkes av det offentlige. Det skal opprettes krisehåndteringskollegier internt i EU/EØS. Slike kollegier skal også opprettes med myndigheter i tredjeland for virksomhet i tilfeller hvor en sentral motpart med tillatelse i EØS driver virksomhet i et tredjeland og i tilfeller hvor en sentral motpart fra tredjeland driver virksomhet i EU. Det skal fremforhandles avtaler om krisehåndteringscolleger med tredjeland.    

Nasjonale krisehåndteringsmyndigheter skal utpekes i hvert medlemsland enten i sentralbanken, departement eller i tilsynsmyndighet. Myndigheten skal ha tilgang til å benytte en rekke gjenopprettings- og krisehåndteringssvirkemidler. Krisehåndteringsmyndigheten skal pålegge den sentrale motparten å utarbeide en gjenopprettingsplan. Krisehåndteringsmyndigheten skal i samarbeid med krisehåndteringskollegiet utarbeide en krisehånderingsplan for den sentrale motparten. 

Forslaget gir ESMA i oppdrag å danne en krisehåndteringskomitee som skal forberede vedtak som er tillagt ESMA etter forordningen. For øvrig gis ESMA både bindende og ikke-bindende meglingsmyndighet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter et eventuelt vedtak i EU og innlemmelse i EØS-avtalen må rettsakten gjennomføres i norsk lov og det må utpekes en krisehåndteringsmyndighet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnader til drift av krisehåndteringsmyndighet (men dette vil være begrenset siden det ikke er etaplert sentrale motparter i Norge). Kostnader til deltakelse i krisehåndteringscolleger i EØS-området eller tredjeland i tilfeller det skulle bli aktuelt. Det kan også påløpe kostnader når avtaler om krisehåndteringscolleger skal utarbeides.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten.

Vurdering

VEd innlemmelse i EØS-avtalen kan det være behov for tilpasninger til topilarstrukturen i EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)856
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen