Krisehåndteringsregelverk for sentrale motparter

Forslag om forordning om rammeverk for gjennoppretting og avvikling av sentrale motparter og endring av forordning (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 og (EU) nr 2015/2365

Regulation on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and emmending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012 and (EU) No 2015/2365

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet, og er ikke ennå vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter regleverk og prosedyrer ved gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter som har tillatelse etter forordning (EU) nr 648/2012 (EMIR) og regelverk som gjelder ordninger med tredjeland på samme felt. Utgangspunktet er bestemmelsene i direktivet om krisehåndtering av banker (BRRD), men forslaget inneholder i tillegg regler som er spesifikke for sentrale motparter, særlig om hvordan tap skal fordeles blant clearingmedlemmer. Ved forordningen endres også deler av forordning (EU) Nr 1095/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndighet - European Securities and Markets Authority (ESMA), forordning (EU) Nr 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) og forordning (EU) Nr 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)

Forslaget bygger på internasjonale råd for krisehåndtering fra G20 og CPMI-IOSCO og er på linje med utviklingen internasjonalt. Formålet med forslaget er å sikre at den sentrale motpartens kritiske funksjoner i finansmarkedet bevares, opprettholde den finansielle stabiliteten og bidra til å hindre at kostnadene ved krisehåndtering av sentrale motparter må dekkes av det offentlige. Det skal opprettes krisehåndteringskollegier internt i EU/EØS. Slike kollegier skal også opprettes med myndigheter i tredjeland for virksomhet i tilfeller hvor en sentral motpart med tillatelse i EØS driver virksomhet i et tredjeland og i tilfeller hvor en sentral motpart fra tredjeland driver virksomhet i EU. Det skal fremforhandles avtaler om krisehåndteringscolleger med tredjeland.    

Nasjonale krisehåndteringsmyndigheter skal utpekes i hvert medlemsland enten i sentralbanken, departement eller i tilsynsmyndighet. Myndigheten skal ha tilgang til å benytte en rekke gjenopprettings- og krisehåndteringssvirkemidler. Krisehåndteringsmyndigheten skal pålegge den sentrale motparten å utarbeide en gjenopprettingsplan. Krisehåndteringsmyndigheten skal i samarbeid med krisehåndteringskollegiet utarbeide en krisehånderingsplan for den sentrale motparten. 

Forslaget gir ESMA i oppdrag å danne en krisehåndteringskomitee som skal forberede vedtak som er tillagt ESMA etter forordningen. For øvrig gis ESMA både bindende og ikke-bindende meglingsmyndighet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Etter et eventuelt vedtak i EU og innlemmelse i EØS-avtalen må rettsakten gjennomføres i norsk lov og det må utpekes en krisehåndteringsmyndighet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnader til drift av krisehåndteringsmyndighet (men dette vil være begrenset siden det ikke er etaplert sentrale motparter i Norge). Kostnader til deltakelse i krisehåndteringscolleger i EØS-området eller tredjeland i tilfeller det skulle bli aktuelt. Det kan også påløpe kostnader når avtaler om krisehåndteringscolleger skal utarbeides.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten.

Vurdering

VEd innlemmelse i EØS-avtalen kan det være behov for tilpasninger til topilarstrukturen i EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)856
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker