Nye EURL - Forurensende stoffer i fôr og mat

Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorier for kontaminanter i fôr og mat

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/192 of 8 February 2018 amending Annex VII to Regulation (EC) 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til Forordning (EU) nr. 882/2004 (Kontrollforordningen). Endringen består i at det for forurensende stoffer i fôr og mat oppnevnes nye EU-referanselaboratorium og at referanselaboratoriumene får justert sine ansvarsområder.

De nye laboratoriene er:

  • EU-referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark
  • EU-referanselaboratorium for mykotoksiner og platetoksiner i fôr og mat: RIKILT (Stichting Wageningen Research), Wageningen, Nederland
  • EU-referanselaboratorium for prosessfremkalte stoffer i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark
  • EU-referanselaboratorium for halogenerte persistente organiske miljøgifter (POPs) i fôr og mat: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Freiburg, Tyskland

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å oppnevne nasjonale referanselaboratorium (NRL) tilsvarende EURL i EU. For forurensende stoffer har vi i dag flere ulike NRLer som dekker ulike forurensende stoffer, næringsmidler og fôr (NIFES, Veterinærinstituttet, NIBIO m.fl.), og disse og deres ansvarsområde vurderes løpende.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/192
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32018R0192

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2017
Frist returnering standardskjema: 15.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker