Nye EURL - Forurensende stoffer i fôr og mat

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av Vedlegg VII til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorier for kontaminanter i fôr og mat

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex VII to Regulation (EC) 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til Forordning (EU) nr. 882/2004 (Kontrollforordningen). Endringen består i at det for forurensende stoffer i fôr og mat oppnevnes nye EU-referanselaboratorium og at referanselaboratoriumene får justert sine ansvarsområder.

De nye laboratoriene er:

  • EU-referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark
  • EU-referanselaboratorium for mykotoksiner og platetoksiner i fôr og mat: RIKILT (Stichting Wageningen Research), Wageningen, Nederland
  • EU-referanselaboratorium for prosessfremkalte stoffer i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark
  • EU-referanselaboratorium for halogenerte persistente organiske miljøgifter (POPs) i fôr og mat: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Freiburg, Tyskland

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å oppnevne nasjonale referanselaboratorium (NRL) tilsvarende EURL i EU. For forurensende stoffer har vi i dag flere ulike NRLer som dekker ulike forurensende stoffer, næringsmidler og fôr (NIFES, Veterinærinstituttet, NIBIO m.fl.), og disse og deres ansvarsområde vurderes løpende.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 882/2004

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker