EØS-notatbasen

Oppd. importbetingelser mat/fôr fra Japan november 2017 - 2017/2058

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2058 av 10. november 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2058 of 10 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 10. november 2017, med ikrafttredelse 1. desember 2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller sendt fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima.

Grunnforordningen stiller krav om at alle omfattede forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underkastes importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal alle forsendelser være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll, inkludert laboratorieanalyse, basert på stikkprøvekontroll for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137). Alle disse forsendelsene skal følges av et innførselsdokument (CED/CVED) og en erklæring om fravær av radioaktivitet.

Hvilke produkter som er omfattet følger av art. 5 (1), uavhengig av hvor i Japan produktet kommer fra. Videre kreves det at produktene listet opp i vedlegg II fra særlige berørte områder skal følges av en analyserapport som bekrefter fraværet av radioaktivitet. Disse særlige berørte områdene er der man har avdekket fortsatt funn av radioaktivitet i produkter.

Kommisjonen har nå besluttet å endre opplistingen av berørte områder og produkter, samt presisere og klargjøre elementer i dette regelverket. Bakgrunnen for oppdateringen er at Kommisjonen har fått mer informasjon om situasjon gjennom prøver som er tatt av avlingene etter femte og sjette vekstsesong etter ulykken, og ser at man nå kan myke opp regelverket på grunn av redusert fare for radioaktivitet i produkter fra Japan.

Hovedendringene som er gjort til rettsakten er som følger:

  • området Akita tas ut av oversikten over berørte områder i Japan (vedlegg II)
  • ris og avledede produkter tas ut av opplistingen i vedlegg II, og er ikke lenger omfattet av dette regelverket
  • et varenummer for kakiplomme fjernes
  • en justering av de berørte områdene og hvilke produkter som kommer fra disse
  • opplisting av hvilke produkter som er omfattet av kontrollregimet fjernes fra art. 5 (1), og erstattes med en generell henvisning til produktene nevnt i vedlegg II
  • noen arter med fisk unntas fra regelverket. Dette gjelder Japanese amberjack (Seriola quinqueradiata), Yellowtail amberjack (Seriola lalandi), Greater amberjack (Seriola dumerili), Japanese seabream (Pagrus major), White trevally (Pseudocaranx dentax), Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis), Pacific chub mackerel (Scomber japonicus)
  • presisering om at det i erklæringen for forsendelser som sendes fra et berørt område uten å ha sitt opprinnelse i området, må bekreftes at forsendelsen ikke har vært utsatt for radioaktivitet under transport eller behandling (art. 5 (3)(c))
  • presisering om at forsendelser med fisk og fiskeprodukter fanget/høstet i farvannet utenfor berørte områder skal følges av en analyserapport, uavhengig av hvor denne fangsten blir landet (art. 5 (4))

Grenseverdiene for tillatt mengde radioaktiv cesium 134 og 137 i produktene er uendret.

Rettsakten skal vurderes av kommisjonen innen utløp av juni 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Oppmykningen av regelverket i forhold til hvilke produkter som skal være gjenstand for kontroll, og kontrollordningen i sin helhet, vil medføre en besparelse for Mattilsynet i tidsbruk på grunn av mindre administrasjon av kontrollen og færre kontroller. For næringen vil reduksjonen av omfanget av kontrollen (færre produkter og en mindre kontrollordning) gi reduserte kostnader i forbindelse med kontroll og forhåndsanalysering. Endringen vil også gjøre det lettere å importere produkter fra Japan.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer endringene til Japan-regelverket som fornuftig og støtter disse. Endringene til vedlegg II vurderes som fornuftig sett i forhold til at det ikke er funnet radioaktivitet i ris som nå er tatt ut av oversikten. Fjerningen av et berørt område fra oversikten er også fornuftig ettersom det ikke er funnet noen radioaktivitet i produkter fra dette området de siste årene. De språklige presiseringene vil også hjelpe til med å sikre en god etterlevelse av dette regelverket.

Endringene vil bidra til at kostnadsnivået for næringen vil reduseres, samt at Mattilsynet vil kunne bruke mer tid på kontroller regulert av annet regelverk.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/2058
Celexnr.: 32017R2058

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 01.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.12.2017