Plantevernmidler - 8-hydroxyquinoline, substitusjonskandidat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2065 av 13. november 2017 om bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroxyquinoline i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til inkludering av det aktive stoffet 8-hydroxyquinoline i listen over kandidater for substitusjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2065 of 13 November 2017 confirming the conditions of approval of the active substance 8 hydroxyquinoline, as set out in Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and modifying Implementation Regulation (EU) 2015/408 as regards the inclusion of the active substance 8 hydroxyquinoline in the list of candidates for substitution

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 14. november 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er fremmet søknad om å utvide bruksområdet for det aktive stoffet 8-hydroxyquinoline fra kun bruk i veksthus til også å gjelde friland. Forordningen fastsetter imidlertid at det ikke er forsvarlig å utvide bruksområdet. Det skyldes mulige hormonforstyrrende effekter av stoffet, og det er også klassifisert som reproduksjonsskadelig. Det påpekes at vurderingen av en utvidelse av bruksområdet for stoffet ikke innebærer en fullstendig revudering av stoffet. Stoffet er likevel, på grunnlag av de påviste egenskapene, vurdert til å være en substitusjonskandidat. 8-hydroxyquinoline er nå derfor oppført på vedlegg til forordning (EU) 2015/408. Denne forordningen gjelder for substitusjonskandidater som er opprinnelig godkjent etter overgangsbestemmelser mellom EUs tidligere (direktiv (EF) nr. 91/414) og någjeldende (forordning (EU) 1107/2009) plantevernmiddelregelverk, og som står oppført på vedlegg B i sistnevnte rettsakt.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

Stoffer på nevnte E-liste, eller i vedlegg til forordning (EU) 2015/408, er kandidater for såkalt substitusjon. Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning. 

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Bruksområdet for stoffet er sopp- og bakteriebekjempelse i veksthuskulturer.

Stoffet inngår ikke i plantevernmidddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2065
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R2065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2017
Frist returnering standardskjema: 06.02.2018
Dato returnert standardskjema: 05.01.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen