Referansedokument beste miljøpraksis i mat- og drikkevareindustrien

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1508 av 28. august 2017 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i mat- og drikkevareindustrien, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

Commission Decision (EU) 2017/1508 of 28 August 2017 on reference document on best environmental management practice, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the retail trade sector under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. februar 2018.

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i mat- og drikkevareindustrien

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Det har tidligere blitt utarbeidet og publisert referansedokumenter for detaljhandelen og turistsektoren. Referansedokumenter for følgende sektorer er under arbeid eller avventer publisering:

 • Construction (Bygg & anlegg)
 • Public Administration (Offentlig administrasjon)
 • Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)
 • Food and beverage manufacturing (Mat- og drikkevareindustrien)
 • Car manufacturing (Produksjon av biler)
 • Manufacture of electronical and electric equipment Pproduksjon av elektronisk og elektriske utstyr)
 • Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)
 • Waste management (Avfallshåndtering)
 • Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

Les mer om referansedokumentene her: http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/guidance_en.htm

EMAS-forordningen  (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har fulgt hurtigprosedyren og det ble ikke fremmet innsigelser mot forslaget.

Notatet ikke er forelagt spesialutvalget for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk anses minimale/tekniske/uproblematiske.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1508
Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)
Celexnr.: 32017D1508

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2017
Frist returnering standardskjema: 31.10.2017
Dato returnert standardskjema: 31.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 27/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen