Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til CRD IV om Informasjonsutveksling

Kommisjonens gjennomføringsforordning om gjennomføring av tekniske standarder for prosedyrer, formularer og modeller for samarbeidet mellom de relevante kompetente myndigheter i forbindelse med planlagt erverv av kvalifiserte eierandeler i kredittinstitusjoner jf. artikkel 24 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Commision Implementing Regulation laying down implementing technical standards with regard to common procedures, forms and templates for the consultation process between the relevant competent authorities for proposed acquisitions of qualifying holdings in credit institutions as referred to in Article 24 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Formålet med forordningen er å standarisere samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene innenfor EØS-området ved etablering av kredittinstitusjoner eller ved erverv av kvalifiserte eierandeler i kredittinstitusjoner. Forordningen angir prosedyren for samarbeidet. Tilsynsmyndighetene skal etablere kontaktpunkter for mottak av henvendelser fra utenlandske tilsynsmyndigheter. Det innføres tisdfrister for behandling av slike henvendelser. Både henvendelsen og svaret skal gis på standariserte skjema.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomisk eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Forordningen legger kun plikter til myndighetene, og ikke på private rettssubjekter. Forordningen vil kunne gjennomføres ved inkorporasjon (henvisning). 

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Det er behov for tekniske EØS-tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/461
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0461

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2017
Frist returnering standardskjema: 11.07.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen