utfyllende bestemmelser til CRR om tillatelse til å benytte en lavere uttaks-/ inntaksfaktor ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1230 av 31. mai 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 hva angår reguleringstekniske standarder for ytterligere presisering av de objektive kriteriene som skal være oppfylt for tillatelse til å benytte en lavere uttaks-/ inntaksfaktor ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1230 of 31 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the additional objective criteria for the application of a preferential liquidity outflow or inflow rate for cross-border undrawn credit or liquidity facilities within a group or an institutional protection scheme

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

Reglene gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (CRR 575/2013). Reglene spesifiserer ytterligere de objektive kriteriene i artikkel 29 (2) og 34 (2) i delegert forordning (EU) 2015/61. Tillatelse til å benytte en lavere uttaks-/ inntaksfaktor ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter innen en gruppe eller en institusjonell sikringsordning (IPS), jf. artikkel 29 og 34 i kommisjonsforordning  (EU) 2015/61, er begrenset til tilfeller, hvor den nødvendige sikring er innført, og kun med forhåndsgodkjennelse fra kompetente myndigheter. Disse beskyttelsene er fastsatt i artikkel 29 nr. 2 og 34 (2) i delegert forordning (EU) 2015/61 når det gjelder ytterligere objektive kriterier som skal oppfylles i forbindelse med disse transaksjonene. Disse beskyttelsene bør nærmere spesifiseres for å tydelig definere betingelsene for deres overholdelse.

Det bør sikres at tillatelse til å benytte lavere uttaks-/ inntaksfaktor ikke truer likviditeten til likviditetstilbyderen, og at det effektivt reduserer overholdelse av LCR til likviditetsmottakeren.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når for ordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Dette vil dog ikke gjøres før både kapitalkravsforordningen (575/2013) og delegert forordning (2015/61), som denne rettsakten endrer, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Forbehold om Stortingets samtykke gjelder morrettsakten CRR. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at disse endringsbestemmelsene ikke vil medføre økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Eneste EØS tilpasningstekst antas å være dato for ikrafttedelse 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EU) No 575/2013

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen