Utfyllende bestemmelser til CSDR om tekniske standarder som gjelder formater, skjemaer og prosedyrer ved søknad om tillatelse mv.

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2017/394 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 når det gjelder standardformularer, skjemaer og prosedyrer for tillatelse, revisjon og evaluering av verdipapirsentraler, for samarbeidet mellom myndigheter i hjemland og vertsland, for høring av myndigheter som er involvert i tillatelsen til å yte bankmessige tilleggstjenester, og for adgang som involverer verdipapirsentraler, samt vedrørende formatet av de registre som verdipapirsentraler skal føre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014.

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/394 of 11 November 2016 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for authorisation, review and evaluation of central securities depositories, for the cooperation between authorities of the home Member State and the host Member State, for the consultation of authorities involved in the authorisation to provide banking-type ancillary services, for access involving central securities depositories, and with regard to the format of the records to be maintained by central securities depositories in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelig vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017 og er til behandling i Finansdepartementet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir detaljerte krav til format og innhold for verdipapirregistre ved søknad om tillatelse samt dokumentasjon ved løpende tilsyn. Videre er det ulike maler for bruk ved søknad om tilgang fra utstedere, oppgjørsdeltakere og andre infrastrukturforetak, samt ved søknad om opprettelse av linker til andre verdipapirregistre. Kommisjonsforordningen gir også nærmere bestemmelser om plikt til å oppbevare transaksjonsdata, og bestemmelser om myndighetssamarbeid mellom hjemland og vertsland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen kan antakelig gis som forskrift til planlagt ny lov om verdipapiroppgjør og om verdipapirregistre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få ikke-ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene og myndighetene. Reglene vil kreve noe endringer i IT-systemer hos verdipapirregistrene, og tilsynsmyndighetene etablere nye rutiner for myndighetssamarbeid.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har i høringsnotat som Finansdepartementet sendte på høring 16. mai 2017, foreslått at fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen gjennomføres som forskrift i norsk rett.

Vurdering

Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/394/EU
Basis rettsaktnr.: 909/2014
Celexnr.: 32017R0394

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2017
Frist returnering standardskjema: 04.07.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2017
Høringsfrist: 30.06.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen