Utfyllende bestemmelser til EMIR om format og standarder for kommunikasjon mellom transaksjonsregistre og myndigheter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1800 av 29. juni 2017 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 151/2013 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1800 of 29 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 151/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Disse utfyllende bestemmelsene er vedtatt av EU-kommisjonen. Rettsakten er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 648/2012 (EMIR) trådde i kraft i Norge 1. juli 2017 gjennom verdipapirhandelloven §13-1. Kommisjonsforordning (EU) 2013/151 fastsetter standarder for tilgjengeliggjøring av data fra transaksjonsregistre til myndigheter, og kommisjonsforordning (EU) 2017/1800 spesifiserer ytterligere tekniske standarder for å sikre en effektiv og robust kommunikasjon mellom registrene og relevante myndigheter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Basisrettsakten EMIR (648/2012) er tatt inn i EØS-avtalen og trådte i kraft i Norge 1 juli 2017. Denne forordningen kan gjennomføres ved inkorporasjon, dvs. ved henvisning .

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Finanstilsynet.

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1800/EU
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32017R1800

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2017
Frist returnering standardskjema: 25.10.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen