Utfyllende bestemmelser til CRD IV om porteføljeinformasjon i Benchmark-rapporteringen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1486 av 10. juli 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 hva gjelder benchmarkporteføljer og rapporteringsinstrukser

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1486 of 10 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmarking portfolios and reporting instructions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EUs banktilsynsmyndighet EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (32013L0036 - CRDIV). Den endrer teknisk standard for Benchmark-rapporteringen (2016/2070). Endringene gjelder porteføljeinformasjon og veiledning til rapporteringen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og adminstrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Reglene anses EØS-relevante og akseptable.

Det er behov for tekniske EØS-tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Endringene tas inn i rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1486/2017
Basis rettsaktnr.: 32016R2070, 32013L0036
Celexnr.: 32017R1486

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker