Utsettelse av krav om økologisk fôr og økologiske livkylling

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2273 av 8 desember 2017 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2273 of 8 December 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/20007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artiklene 42 (b) og 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Rettsakten tillater i ytterligere ett år (inntil 31.12.2018) å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinråvarer til økologiske fjørfe og svin og bruke konvensjonelle livkylling, hvis økologisk opprinnelse ikke er tilgjengelig. Unntaket er forlenget med ett år med bakgrunn i mangel på tilgang på økologiske proteinråvarer, og mangel på detaljerte regler for produksjon av økologiske livkylling.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2017/2273 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. En utsettelse av kravet om bruk av 100% økologisk fôr til fjørfe og svin med ett år er en fordel for næringen, da det er mangel på tilgang på økologiske proteinkilder av nødvendig mengde og kvalitet. Det er behov for en utsettelse av kravet om å bruke økologiske livkylling med ett år hvis økologiske ikke er tilgjengelige, siden det ikke er utarbeidet detaljerte felles regler i EØS-området for denne produksjonen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)2273
Rettsaktnr.: 2017/2273/EU
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32017R2273

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 09.03.2018
Dato returnert standardskjema: 31.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 84/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2018
Høringsfrist: 15.04.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen