Vet - EURL TSE

Kommissionsforordning (EU) 2018/221 av 15. februar 2018 om endring av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 som angår EU-referanselaboratoriet for transmissible spongiforme encephalopathier (TSE)

Commission Regulation (EU) 2018/221 of 15 February 2018 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the European Union reference laboratory for transmissible spongiform encephalopathies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 gir generelle bestemmelser om oppgaver, forpliktelser og vilkår for EU referanselaboratorier (EURL) innen mat, fôr og dyrehelse. Utpekte EURL er listeført i vedlegg VII av forordningen.

TSE-forordningen (EF) nr. 999/2001 utpeker EURL for transmissible spongiforme encefaloatier (TSE) og angir dets spesifikke oppgaver. Dette EURL er per i dag lokalisert i Storbritannia og utpekelsen utløper 31. desember 2017. Grunnet Brexit er det derfor nødvendig å peke ut et nytt EURL for TSE.

Kommisjonen har den 29. mars d.å. bedt om søknader for EURL for TSE. Etter en vurdering av søknadene har valget falt på konsortiumet mellom Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) og the Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Utpekelsen av nytt EURL for TSE medfører en endring av punkt 1 i kapittel B i vedlegg X av forordning (EU) nr. 999/2001 og endring av punkt 13 i del I i vedlegg VII av forordning (EF) nr. 882/2004.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringen medfører en endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) og forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Mattilsynet vurderer at denne endringen er åpenbart unødvendig å sende på høring jf. forvaltningsloven § 37. Begrunnelsen for dette er at Norge har minimal innflytelse på utpekelse av EURL. Eventuelle høringsinnspill til endringen vil derfor ikke kunne tillegges betydning. Berørte parter, Veterinærinstituttet, er allerede informert om endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses å ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Veterinærinstituttet vurderer de utpekte laboratoriene som meget kompetente innen TSE diagnostikk. De hatt et godt samarbeid med dem i lang tid og vil fortsette et aktivt samarbeid med dem.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 221/2018
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32018R0221

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2017
Frist returnering standardskjema: 22.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 131/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen