Biocid - Godkjenning av fludioksonil i PT 7-9-10

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2003 av 8. november 2017 om godkjenning av fludioksonil som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2003 of 8 November 2017 approving fludioxonil as an active substance for use in biocidal products of product-types 7, 9 and 10

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.10.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. november 2017 og publisert i OJ 9. november 2017. Rettsakten ble innlemet i EØS-avtalen 9. februar 2018.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2017/2003 godkjenner fludioksonil som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10.

Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film (overflatefilm). Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer. Produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse: Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder fludioksonil, skal sikre at merkingen på det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 7 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på industrielle og profesjonelle brukere.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2003
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32017R2003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2017
Frist returnering standardskjema: 05.12.2017
Dato returnert standardskjema: 25.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 17/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2017
Høringsfrist: 13.12.2017
Frist for gjennomføring: 10.02.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 15.02.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker