Biocid - Godkjenning av propan-1-ol i PT 1-2-4

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2001 av 8. november 2017 om godkjenning av propan-1-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1, 2 og 4

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2001 of 8 November 2017 approving propan-1-ol as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 1, 2 and 4

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.10.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. november 2017 og publisert i OJ 9. november 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 9. februar 2018.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Denne listen omfatter propan-1-ol. Forordning (EU) 2017/2001 godkjenner propan-1-ol som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1, 2 og 4.

Produkttype 1 omfatter desinfeksjonsmidler til hygiene for mennesker. Produkttype 2 omfatter desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr. Produkttype 4 omfatter desinfeksjonsmidler for overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôrvarer.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå.

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 1 er i tillegg underlagt særskilt betingelse;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på profesjonelle brukere.  

Godkjenning av produkter omfattet av produkttype 4 er i tillegg underlagt særskilte betingelser;

Med henvisning til indentifisert risiko for de bruksområder som er vurdert skal det ved vurdering av produktet legges særlig vekt på profesjonelle brukere.

For produkter som kan gi restkonsentrasjoner av stoffet i næringsmidler eller fôr, skal det undersøkes om det er behov for å fastsette nye eller endrede maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Videre skal det treffes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldende maksimalgrenseverdier ikke overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2001
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32017R2001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.10.2017
Frist returnering standardskjema: 05.12.2017
Dato returnert standardskjema: 25.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 17/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2017
Høringsfrist: 13.12.2017
Frist for gjennomføring: 10.02.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 15.02.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen