EU-miljømerke - harde dekker

Kommisjonens vedtak (EU) 2017/2076 av 7. november 2017 om endring av vedtak 2009/607/EF med hensyn til gyldighetstiden av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker

Commission Decision (EU) 2017/2076 of 7 November 2017 amending Decision 2009/607/EC as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to hard coverings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2017

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 7. november 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 14. november 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 160/2018.

Sammendrag av innhold

Gyldighetsperioden for de eksisterende miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til harde dekker og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon som er fastsatt i Kommisjonens vedtak 2009/607/EF, utløper 30. november 2017. Det er foretatt en vurdering som bekrefter at disse miljøkriteriene med tilhørende krav til vurdering og verifikasjon fortsatt er relevante og formålstjenelige. Miljøkriteriene for produktgruppen "harde gulv- og veggbelegg" og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon forlenges slik at de gjelder inntil 30. juni 2021.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 19. juli 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelens Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2076/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017D2076

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2017
Frist returnering standardskjema: 02.01.2018
Dato returnert standardskjema: 16.11.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen