Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser

Forslag til rådsdirektiv om gjennomføring av Avtalen mellom Den europeiske rederiforening (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) om endring av rådsdirektiv 2009/13/EF i samsvar med endringene i 2014 til Konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår vedtatt av Den internasjonale arbeidskonferansen 11. juni 2014

Proposal for a Council Directive implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) to amend Council Directive 2009/13/EC in accordance with the amendments of 2014 to the Maritime Labour Convention, 2006 as approved by the International Labour Conference on 11 June 2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i parlamentet og rådet.

Sammendrag av innhold

Forslaget gjelder endring av Rådsdirektiv 2009/13/EC som implementerer avtalen mellom Den europeiske rederiforening (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) om ILO-konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006 (MLC) og gjør MLC til en del av rettsordenen i EU. Forslaget til endring av Rådsdirektiv 2009/13/EC kommer i forbindelse med at MLC ble endret i 2014 med virkning fra 18. januar 2017, og forslaget tar sikte på å bringe Rådsdirektiv 2009/13/EC i samsvar med endringene av MLC i 2014.

MLC 2006 adresserte bare delvis problemene knyttet til ansvar og kompensasjon ved sjøfolks krav knyttet til dødsfall, skade og det å bli forlatt i utenlandske havner, i de tilfellene hvor rederiet av ulike årsaker ikke lenger oppfyller sine forpliktelser. Problemstillingen har lenge vært anerkjent av ILO som har registrert 192 tilfeller av forlatte handelsskip siden 2006, hvor mange skipsarbeidstakere fortsatt har uløste krav mot rederier. 2014-endringene adresserer disse problemstillingene, og innfører bl.a. krav om finansiell sikkerhet i tilfeller hvor rederiet unnlater å oppfylle sine forpliktelser til å besørge hjemreise. Videre tar endringene for seg situasjoner hvor rederiet unnlater å sørge for nødvendig støtte til sjøfolk og/eller unnlater å oppfylle sine lønnsforpliktelser. 

I Norge er det sommeren 2017 gjennomført endringer i skipsarbeidsloven, og det er påbegynt et forskriftsarbeid for å implementere noen elementer av MLC 2014 som ikke allerede var på plass i vårt nasjonale regelverk. Det forventes at dette arbeidet ferdigstilles i rimelig nær framtid. 

Det framgår av forslaget (KOM(2017) 406) at endringene utelukkende gjengir MLC-endringene for å sørge for samsvar mellom EU-regelverket og den internasjonale konvensjonen som disse reglene bygger på.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget har ingen materiell betydning utover det som uansett følger av MLC 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som uansett følger av MLC 2014.

Sakkyndige instansers merknader

ILO er en treparts komité, og MLC 2014 er framforhandlet av medlemsstatene, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Forslaget til endring av Rådsdirektiv 2009/13/EC er basert på en avtale mellom Den europeiske rederiforening (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF).

Vurdering

Forslaget er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)406
Basis rettsaktnr.: 2009/13/EC

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker