Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser

Rådsdirektiv (EU) 2018/131 av 23. januar 2018 om gjennomføring av Avtalen mellom Den europeiske rederiforening (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) om endring av rådsdirektiv 2009/13/EF i samsvar med endringene i 2014 til Konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår vedtatt av Den internasjonale arbeidskonferansen 11. juni 2014

Council Directive (EU) 2018/131 of 23 January 2018 implementing the Agreement concluded by the European Community Shipowners' Associations (ECSA) and the European Transport Workers' Federation (ETF) to amend Directive 2009/13/EC in accordance with the amendments of 2014 to the Maritime Labour Convention, 2006, as approved by the International Labour Conference on 11 June 2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktiv 2018/131 er vedtatt og i kraft på EU-nivå, og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer Rådsdirektiv 2009/13/EC som implementerer avtalen mellom Den europeiske rederiforening (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) om ILO-konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006 (MLC) og gjør MLC til en del av rettsordenen i EU. Endringsdirektivet kommer i forbindelse med at MLC ble endret i 2014 med virkning fra 18. januar 2017, og endringene tar sikte på å bringe Rådsdirektiv 2009/13/EC i samsvar med endringene av MLC i 2014.

MLC 2006 adresserte bare delvis problemene knyttet til ansvar og kompensasjon ved sjøfolks krav knyttet til dødsfall, skade og det å bli forlatt i utenlandske havner, i de tilfellene hvor rederiet av ulike årsaker ikke lenger oppfyller sine forpliktelser. Problemstillingen har lenge vært anerkjent av ILO som har registrert 192 tilfeller av forlatte handelsskip siden 2006, hvor mange skipsarbeidstakere fortsatt har uløste krav mot rederier. 2014-endringene adresserer disse problemstillingene, og innfører bl.a. krav om finansiell sikkerhet i tilfeller hvor rederiet unnlater å oppfylle sine forpliktelser til å besørge hjemreise. Videre tar endringene for seg situasjoner hvor rederiet unnlater å sørge for nødvendig støtte til sjøfolk og/eller unnlater å oppfylle sine lønnsforpliktelser. 

Forskrift 19. desember 2017 nr. 2293 om sikkerhetsstillelse for forlatte arbeidstakeres rettigheter på norske skip gjennomfører noen elementer av MLC 2014 som ikke allerede var på plass i vårt nasjonale regelverk. 2014-endringene er dermed fullt ut implementert i vår nasjonale lovgivning, og endringsdirektivet får dermed ingen materiell betydning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsdirektivet har ingen materiell betydning utover det som uansett følger av MLC 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsdirektivet får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som uansett følger av MLC 2014.

Sakkyndige instansers merknader

ILO er en treparts komité, og MLC 2014 er framforhandlet av medlemsstatene, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Endringsdirektivet er basert på en avtale mellom Den europeiske rederiforening (ECSA) og Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF).

Vurdering

Endringsdirektivet er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)406
Rettsaktnr.: 2018/131/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/13/EC
Celexnr.: 32018L0131

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.01.2018
Frist returnering standardskjema: 21.05.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen