REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer

Kommisjonsforordning (EU) 2018/675 fastsatt 2. mai 2018 om endring av tilleggene til vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) så vidt angår CMR-stoffer

Commission Regulation (EU) 2018/675 of 2 May 2018 amending the Appendices to Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards CMR substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 13. oktober 2017. Rettsakten ble fastsatt 2. mai 2018 og publisert i Official Journal 4. mai 2018. Den er nå tatt inn i EØS-avtalen og vedtatt i Norge.

Sammendrag av innhold

Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A og 1B er forbudt i kjemikalier som selges til den generelle befolkningen. De aktuelle bestemmelsene fremkommer i postene 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til REACH. Disse stoffene er listet opp på tilleggene 1-6 i vedlegg XVII i samsvar med hvilken CMR-klassifisering de har.

Kommisjonsforordning 2018/675 inkluderer CMR-stoffene fra 10. ATP (dvs tekniske tilpasninger med klassifiseringer vedtatt i 2016) til CLP-forordningen, og formaldehyd fra 6. ATP til CLP, til tilleggene i vedlegg XVII til REACH, slik at disse stoffene også vil bli omfattet av omsetningsrestriksjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

CLP-forordningen, inkludert omtalte 6. og 10. tekniske tilpasninger, er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer spesielt i forbindelse med stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, blant annet aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/675
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32018R675

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.10.2017
Frist returnering standardskjema: 28.11.2017
Dato returnert standardskjema: 28.11.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.01.2018
Høringsfrist: 20.02.2018
Frist for gjennomføring: 07.07.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.07.2018

Lenker

Til toppen