TSI-formål

Rettsakt om TSI-formål

Commission Delegated Decision (EU) 2017/1474 of 8 June 2017 supplementing Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council with regard to specific objectives for the drafting, adoption and review of technical specifications for interoperability

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 8. juni 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte kommisjonsbeslutningen om spesifikke formål for utkast, vedtakelse og revisjon av tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI-formål) ble vedtatt 8. juni 2017, og hjemlet i direktiv 2017/797/EU (samtrafikkdirektivet).

Med denne beslutningen søker Kommisjonen sette mål for hvordan nye tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI) skal utvikles samt hvordan eksisterende skal endres. Dette gjøres gjennom å fremsette et sett med sammenhengende mål som skal innarbeides i TSIer med den hensikt å forbedre samtrafikkevnen. Samtidig ønsker Kommisjonen å forenkle, forbedre og utvikle transporttjenestene innen EU og med tredjeland. For eksisterende TSIer oppstilles det i TSI-formål spesifikke mål for senere revisjoner.  

Det følger av beslutningens artikkel 2 at det er Det Europeiske Jernbanebyrå (ERA) som TSI-formål retter seg mot, og det er ERA som får plikter gjennom beslutningen ved at de plikter å følge de spesifikke målene som er fremsatt i beslutningen ved revisjon og utarbeidelse av TSI-er. Rettsakten retter seg ikke mot medlemsstatene.

Selv om denne rettsakten ikke direkte pålegger Norge eller norske virksomheter noen plikter fremsetter den krav som skal ivaretas ved revisjon av de ulike TSIer. Statens jernbanetilsyn har derfor gjort en foreløpig gjennomgang av disse kravene og anser at noen punkter kan bli særlig utfordrende når de kommer opp under arbeidet med revisjon av de ulike TSI-er. Dette er punkter som det kan være aktuelt å innta tilpasningstekst, få et særtilfelle eller reservere seg mot når den aktuelle rettsakten skal vurderes inntatt i EØS-avtalen. Til orientering kan opplyses at det særlig gjelder følgende områder:

Art 4 - TSI LOC&PAS - følgende punkter anses å være utfordrende eller medføre en vanskelig implementering

  • Grensesnittet kjøretøy/platform ved påstigning/avstigning til passasjervogn i forhold til plattformhøyde og avstand til vogn ved plattform i kurve. Dette punktet må ses i sammenheng med merknaden til TSI INF under.

Art 6 - TSI NOI

  • Det kan fremstå som at det vil bli krav om komposittbremseklosser for enkelte vogner.
  • Det kan være nødvendig med et særtilfelle og/eller en tilpasningstekst om dette blir innført ved revisjon av TSI NOI. TSIen må også ses i sammenheng med sikkerhetsbestemmelsene i TSI WAG:

Art 9 - TSI INF

  • En endring i "platform offset" kan by på kostnader og være problematisk. Norge har i dag et særtilfelle med samme regler som Sverige.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsaken om TSI-formål retter seg ikke mot Norge eller norske virksomheter, den vil derfor ikke i seg selv medføre økonomiske eller administrative kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært på høring. 

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten ikke å være EØS-relevant, men akseptabel.

Rettsakten anses derved å være akseptabel, men ikke EØS-relevant.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1474/EU
Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797
Celexnr.: 32017D1474

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2017
Frist returnering standardskjema: 10.10.2017
Dato returnert standardskjema: 16.01.2018
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen