Vet - fristatus brucellose - Spania og Kypros, EBL-Spania og Italia, SVD-Italia

Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1910 av 17. oktober 2017 om endring av beslutning 93/52/EØF som angår anerkjennelse av bestemte regioner i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), beslutning 2003/467/EF som angår storfebesetningers status i Kypros og visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose og som angår storfebesetningers status i Italia som offisielt frie for enzootisk bovin leukose og beslutning 2005/779/EF som angår anerkjennelse av regionen Campania i Italia som fri for smittsomt blæreutslett hos svin

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1910 of 17 October 2017 amending Decision 93/52/EEC as regards the brucellosis (B. melitensis)-free status of certain regions of Spain, Decision 2003/467/EC as regards the official bovine brucellosis-free status of Cyprus and of certain regions of Spain, and as regards the official enzootic-bovine-leucosis-free status of Italy, and Decision 2005/779/EC as regards the swine vesicular disease-free status of the region of Campania of Italy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 19. september 2017.

Sammendrag av innhold

Forslaget til rettsakt endrer tre beslutninger som omhandler fristatus for ulike småfe-, storfe- og svinesjukdommer. Det er vedleggene til beslutningene med listeføring av land og områder med fristatus for ulike sykdommer som endres.

  • Vedlegg II til beslutning 93/52/EØF endres slik at de autonome samfunnene La Rioja og Valencia, samt provinsene Albacete, Cuenca og Guadalajara i det autonome samfunnet Castilla-La Mancha blir ført opp på lista over områder med fristatus for Brucella melitensis i saue- og geitebesetninger.
  • Vedlegg II til beslutning 2003/467/EF endres slik at hele Kypros og de autonome samfunnene Cataluña, Castilla-La Mancha og Galicia, samt provinsen Zamora i det autonome samfunnet Castilla y León i Spania blir ført opp på lista over områder med fristatus for bovin brucellose.
  • Vedlegg III til beslutning 2003/467/EF endres slik at hele Italia blir ført opp på lista over områder med fristatus for enzootisk bovin leukose (EBL).
  • Vedlegg I og II til beslutning 2005/779/EU endres slik at regionen Campania i Italia føres opp på listen over områder med fristatus for smittsomt blæreutslett hos gris (swine vesicular disease).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningene 93/52/EØF og 2003/467/EF er ikke gjennomført i norsk rett. Disse beslutningene er gjennomført ved at det legges ut informasjon på Mattilsynets hjemmeside om hvilke områder som til enhver tid har fristatus for disse sykdommene.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/import_og_eksport_av_dyr/importavproduksjonsdyr/innforsel_av_klauvdyr_fra_eosland_og_land_utenfor_eosomraadet_tredjeland.3853

Dette nettstedet vil bli oppdatert når endringene av beslutningene tas inn i EØS-avtalen.

Beslutning 2005/779/EU retter seg kun mot Italia i forbindelse med bekjempelse av smittsomt blæreutslett hos gris. Den er ikke gjennomført i Norge. Endringene av denne beslutningen vil derfor heller ikke gjennomføres i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1910
Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF 2003/467/EF 2005/779/EU
Celexnr.: 32017D1910

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2017
Frist returnering standardskjema: 10.11.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen