Endringer i det generelle gruppeunntaket

Kommisjonsforordning for å endre forordning (EU) nr. 652/2014 når det gjelder støtte til havne- og flyplassinfrastruktur, notifikasjonsterskler for støtte til kultur og kulturarv, støtte til sports- og flerbruksanlegg til fritidsbruk, og regionale driftsstøtteordninger til fjerntliggende regioner, og endringer i forordning (EU) nr. 702/2014 når det gjelder kalkulasjon av støtteberettigede kostnader.

Commission Regulation (EU) 2017/1084 of 14 June 2017 amending Regulation (EU) No 651/2014 as regards aid for port and airport infrastructure, notification thresholds for aid for culture and heritage conservation and for aid for sport and multifunctional recreational infrastructures, and regional operating aid schemes for outermost regions and amending Regulation (EU) No 702/2014 as regards the calculation of eligible costs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2017

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 17. mai 2017 og offentliggjort 12. juni 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har foretatt en omfattende moderniseringsprosess på statsstøtteområdet. Et sentralt element i moderniseringsprosessen er at Kommisjonen skal rette oppmerksomheten sin mot og foreta en strengere kontroll av de største sakene som potensielt sett kan ha størst konkurransevridende effekt. Kort oppsummert går dette ut på at ca 90% av støttesakene på sikt skal meldes under gruppeunntaket (GBER), mens de største sakene (ca 10%) skal notifiseres under retningslinjene, alternativt direkte under traktaten (eller EØS-avtalen for Norges del). For mer omtale av moderniseringsprosessen, vennligst se: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html

I fortalen til gruppeunntaket, står det at Kommisjonen skal komme med et forslag om å innlemme støtte til havner og flyplasser når de hadde behandlet flere slike saker. I tillegg til å inkludere støtte til havner og flyplasser, har Kommisjonen også vedtatt noen andre mindre endringer. Endringsforslagene har vært på to høringsrunder. Endringene innebærer at noen støtteordninger som tidligere måtte notifiseres, nå kan meldes under gruppeunntaksforordningen i stedet. Dette forenkler prosessen betrakelig, men innebærer også støtteordningen ikke også forhåndsgodkjennes (av henholdsvis Kommisjonen og ESA) slik notifiserte ordninger blir. 

De viktigste endringene er:

-  det kan gis investeringsstøtte til regionale flyplasser med et gjennomsnittlig årlig trafikkgrunnlag som ikke overstiger 3 millioner passasjerer.

- det gis driftsstøtte til små flyplasser med opp til 200 000 passangerer per år.

- det kan gis investeringsstøtte inntil 150 millioner euro til maritime havner, og opp til 50 millioner til innlandshavner. Det er også mulig å gi støtte til mudring i havnene.

- adgangen til å gi regionalstøtte i svært tynt befolkede områder er utvidet ved at tillatt støtte ikke lenger er begrenset til kompensasjon for merutgifter til transport, men at støtten nå også kan dekke generelle driftskostnader for å forhindre eller redusere faren for avfolkning i disse områdene (nærmere vilkår fremgår av artikkel 15 punkt 3 og artikkel 2 punkt 48a). Videre er det åpnet opp for at slik driftsstøtte også kan gis i transport og energisektoren, dersom den ikke er sektorspesifikk etter nærmere angitte krav (Artikkel 13 bokstav b og artikkel 2 punkt 46).  

- det stilles krav om etterhåndskontroll av støtte i form av skatte- og avgiftsfritak og/ eller reduksjoner dersom støtte gis på grunnlag av opplysninger i selvangivelsen, og ordningen er meldt under gruppeunntaket. I slike tilfeller er det ingen forhåndsvurdering av om vilkårene for støtte etter GBER er oppfylt, og det er derfor krav om et system for å sjekke hvorvidt vilkårene er oppfylt i ettertid i stedet. Dette kan gjennomføres ved stikkprøvekontroll. Opplysningene fra kontrollen skal oppbevares i minst 10 år.

- beløpsgrensene for støtte til kultur og multi-purpose sportsarenaer hevet, slik at det er mulig å gi økt støtte til disse under gruppeunntaket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det gjeldende gruppeunntaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. november 2008 nr 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, vedtatt med hjemmel i lov om offentlig støtte §2. Endringene dersom de blir vedtatt i EU, vil gjennomføres i norsk rett ved at rettsakten tas inn i EØS-avtalen og forskrift 14. november 2008 nr 1213 endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke ventet at dette vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. På sikt vil en utvidelse av gruppeunntaksforordningen føre til at færre støtteordninger må notifiseres, noe som vil lette den administrative byrden på støttegivere.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader.

Kommisjonens forslag har vært sendt på offentlig høring to ganger. Spesialutvalget for offentlig støtte og referansengruppen for offentlig støtte har blitt informert om endringsforslagene i begge høringsrunder. Norge leverte høringssvar i begge runder. Rettsakten anses som EØS-relevant.

 

Vurdering

Endringene innebærer at noen støtteordninger som tidligere måtte notifiseres, nå kan meldes under gruppeunntaksforordningen i stedet. På sikt vil en utvidelse av gruppeunntaksforordningen føre til at færre støtteordninger må notifiseres, noe som vil lette den administrative byrden på støttegivere.

Endringene i GBER for svært tynt befolkede områder er tatt inn som følge av norske myndigheters innspill til Europakommisjonen under revideringsarbeidet.

Endringsforordningen anses som EØS-relevant og akseptabel, og skal etter planen inntas i EØS-avtalen protokoll XV.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)3233
Rettsaktnr.: Commission regulation (EU) 2017/1084
Basis rettsaktnr.: Commission regulation (EU) 651/2014
Celexnr.: 32017R1084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.06.2017
Frist returnering standardskjema: 14.06.2017
Dato returnert standardskjema: 13.06.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen