Forsiden

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/240 av 15. februar 2018 om godkjenning av trimetylamin, trimetylamin-hydroklorid og 3-metylbutylamin til alle dyrearter unntatt verpehøns, og 2-methoksyetylbenzen, 1,3-dimethoksybenzen, 1,4-dimethoksybenzen, og 1-isopropyl-2-methoksy-4-methylbenzen til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/240 of 15 February 2018 concerning the authorisation of trimethylamine, trimethylamine hydrochloride, and 3-methylbutylamine for all animal species except laying hens and 2-methoxyethyl benzene, 1,3-dimethoxy-benzene, 1,4-dimethoxy-benzene, and 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzene for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av tre aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle arter utenom verpehøns, og fire aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Dette er aromastoffer som tilhører kjemisk gruppe 26 (aromatiske etere, inkludert anisolderivater). Preparatene er søkt regodkjent i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer».

Stoffene er vurdert av "European Food Safety Authority" (EFSA) å være trygge for dyrehelse, human helse, og miljøet, og er godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Stoffene er ikke foreslått regodkjent for tilsetning i vann, da det er vanskelig å kontrollere dose brukt sammen med fôr. Ved merking av stoffene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Da dette er en regodkjenning, blir det gitt en overgangsperiode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/240
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0240

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2017
Frist returnering standardskjema: 03.11.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 80/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.09.2017
Høringsfrist: 10.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker