Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1906 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som et fôrtilsetningsstoff til livkylling og mindre fjørfearter til verping (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1906 of 18 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av enzymet endo-1,4-b-xylanase produsert fra muggsoppen Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er godkjent i kategorien «avtekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet er allerede godkjent for slaktekylling, slaktekalkun, verpehøns, mindre førfearter, smågris og slaktegris. Det er nå også godkjent for livkylling og mindre fjørferaser. Godkjennelsen er gitt med minimums nivå av enzymet. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer at preparatene har effekt og er sikkert for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1906
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1906

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2017
Frist returnering standardskjema: 03.11.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.09.2017
Høringsfrist: 10.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker