Vitenskapelige kriterier til bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper i medhold av biocidforordningen

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 av 04.09.2017 om vitenskapelige kriterier til bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper, jf. forordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/2100 of 4 September 2017 setting out scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties pursuant to Regulation (EU) No 528/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.09.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 4. september 2017 og publisert i OJ 17. november 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. mars 2018.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/2100 definerer vitenskapelige kriterier til identifisering av hormonforstyrrende stoffer. Disse kriterier er basert på definisjoner av hormonforstyrrende stoffer og skadelige effekter utviklet av WHO gjennom deres internasjonale program for kjemikaliesikkerhet. Kriteriene reflekterer den foreliggende vitenskapelige og tekniske kunnskap og gjør det mulig å identifisere aktivstoffer med hormonforstyrrende egenskaper mer nøyaktig. I vedlegget til forordningsutkastet defineres kriteriene henholdsvis for mennesker og for ikke-målorganismer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

I biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 er det fastsatt juridiske konsekvenser for aktivstoffer med hormonforstyrrende egenskaper og for biocidprodukter som inneholder disse stoffene. I henhold til artikkel 5 (3) skal slike stoffer ikke godkjennes. Biocidforordningen fastsatte midlertidige kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer som skulle gjelde fram til Kommisjon fastsatte mer presise kriterier. Disse skulle vært på plass innen 13 desember 2013. De forslåtte kriteriene har kommet fram etter lange faglige prosesser og etter påtrykk gjennom en dom mot Kommisjonen i EU-domstolen.

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2100
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32017R2100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2017
Frist returnering standardskjema: 20.10.2017
Dato returnert standardskjema: 09.09.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2017
Høringsfrist: 13.12.2017
Frist for gjennomføring: 24.03.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 23.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker