Endring av utfyllende bestemmelser til CRR - om rapportering til tilsynsmyndighetene (COREP/FINREP)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2114 av 9. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 når det gjelder maler og instruksjoner

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2114 of 9 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder skjemaer og veiledninger for CRD IV-rapporteringen  (COREP og FINREP), og medfører ny versjon (v.2.7) av rapporteringsmaterial fra EBA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Forbehold om Stortinget samtykke gjelder kun morrettsakten CRR, men CRR må være på plass før denne forordningen fastsettes i forskrift. 

Det vil være behov for tekniske EØS-tilpasninger når det gjelder overgangsperiode og dato for ikrafttredelse. 

Andre opplysninger

Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD IV-rapportering. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2114/2017
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32017R2114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.12.2017
Frist returnering standardskjema: 03.04.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker