Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345 av 14. november 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU vedrørende reguleringstekniske standarder som presiserer kriteriene i forbindelse med metoden til verdifastsettelse av aktiva og gjeld i institusjoner eller enheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/345 of 14 November 2017 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for assessing the value of assets and liabilities of institutions or entities (Text with EEA relevance. )

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 29.03.2018. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlaments direktiv 2014/59 (BRRD). I forkant av krisehåndtering og nedskrivning eller konvertering av institusjonens gjeld skal krisehåndteringsmyndigheten sikre at en rettferdig, forsiktig og realistisk verdivurdering av institusjonens eiendeler og gjeld er foretatt. Dette følger av artikkel 36 i BRRD. Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser  ifm den første verdivurderingen relatert til mulig krisehåndtering eller avvikling av en institusjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten - BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

BRRD vil i Norge tre i kraft først 1.1.2019 og denne forordningen vil derfor uansett ikke tre i kraft før denne dato. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS relevant og akeseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/345
Basis rettsaktnr.: 2014/59
Celexnr.: 32018R0345

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2017
Frist returnering standardskjema: 02.03.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen